Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19]

Data: od 2019-02-28 do 2019-03-14
Dodane 28.01.2019 przez Maciej Łapciak
Komunikat [29.08.2019 r.]
Komunikat [29.08.2019 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Komunikat [29.08.2019 r.]
Komunikat [29.08.2019 r.]
Komunikat z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany alokacji i załączników do Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 28.08.2019 r.

Komunikat [01.08.2019 r.]
Komunikat [01.08.2019 r.]
Komunikat z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19.
Komunikat [12.06.2019 r.]
Komunikat [12.06.2019 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat [20.03.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Komunikat [20.03.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów- konk. 9.2.1-251_19

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28 lutego 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14 marca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku o dofinansowanie projektu. IZ  RPO WK-P nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jedynie drogą elektroniczną albo jedynie drogą papierową.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:

 1. jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;
 2. podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacja pozarządowa) posiadające osobowość prawną;
 3. podmiot ekonomii społecznej.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego zarówno wnioskodawca, jak i partner/zy jest/są podmiotem/podmiotami, o których mowa w lit. a-c powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
  1. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
  2. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
  3. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
  4. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym; z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej[1].
 2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
  1. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  2. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ)[2].

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.        

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

w schemacie 1 – 21 514 000 zł, a w schemacie 2 – 8 605 600 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

 

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 571 293 007 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Regulamin konkursu 9.2.1 – obowiązuje od 28.08.2019 r.

Załączniki – obowiązujące od 28.08.2019 r.

Załączniki archiwalne

Regulamin konkursu 9.2.1

Załączniki

 

[1] Katalog instrumentów możliwych do stosowania został określony w podrozdziale 1.1 Przedmiot konkursu w części OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI WSPARCIA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU. 

[2] Wsparcie realizowane zgodnie z Podrozdziałem 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.