Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-318/19]

Data: od 2019-10-31 do 2020-03-31
Dodane 30.09.2019 przez Maciej Łapciak
Komunikat [30.07.2020 r.]
Komunikat [30.07.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – II runda

Lista członków KOP ZIT

Komunikat [30.06.2020 r.]
Komunikat [30.06.2020 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT – II runda
Komunikat [23.06.2020 r.]
Komunikat [23.06.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu.
Komunikat [19.05.2020 r.]
Komunikat [19.05.2020 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji – II runda
Komunikat [20.04.2020 r.]
Komunikat [20.04.2020 r.]
Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów – konkurs – 318_19
Komunikat [25.03.2020 r.]
Komunikat [25.03.2020 r.]
Komunikat z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Komunikat [06.02.2020 r.]
Komunikat [06.02.2020 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Komunikat [06.02.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [06.02.2020 r.]
Komunikat z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu.
Komunikat [29.01.2020 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [29.01.2020 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT
Komunikat [09.12.2019 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [09.12.2019 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat [19.11.2019 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat [19.11.2019 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie proj.-konkurs 9.1.1-318_19

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Terminy

Konkurs jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski – 1 runda od 31 października 2019 r., 2 runda od 31 stycznia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 1 runda do 14 listopada 2019 r, 2 runda do 31 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 1 runda kwiecień 2020 r., 2 runda wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy z następujących podmiotów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;
 3. podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
  1. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
  2. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
  3. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
  4. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym; z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej[1].
 2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
  1. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  2. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
   z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ)[2].

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
3 508 934  zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 571 293 007 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 58 59 446; (52) 58 59 454 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 25 marca 2020 r.

Załączniki aktualne

Strategia ZIT BTOF

Załączniki archiwalne

Załączniki – obowiązują od 05.02.2020 r.

Regulamin konkursu 9.1.1

Załączniki

[1] Katalog instrumentów możliwych do stosowania został określony w podrozdziale 1.1 Przedmiot konkursu w części OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI WSPARCIA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU. 

[2] Wsparcie realizowane zgodnie z Podrozdziałem 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.