Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17]

Data: od 2017-06-30 do 2017-07-07
Dodane 30.05.2017 przez Monika Stegent

 

Komunikat [21.09.2017]
Komunikat [21.09.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP ZIT (PDF)

Komunikat [30.08.2017]
Komunikat [30.08.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych na etapie negocjacji (PDF)
Komunikat [04.08.2017]
Komunikat [04.08.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich projektów ocenionych w ramach oceny formalno-merytorycznej (PDF)
Komunikat [11.07.2017]
Komunikat [11.07.2017]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 30 maja 2017 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 30 czerwca 2017 r. i trwał do 7 lipca 2017 r.) wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie projektu.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Komunikat [04.07.2017]
Komunikat [04.07.2017]
Komunikat nr 2 z dnia 4 lipca 2017 r. dotyczący dobrych praktyk zawartych w Standardach jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy opieki nad dziećmi (ZIP)

Komunikat [29.06.2017]
Komunikat [29.06.2017]
Komunikat nr 1 z 29 czerwca 2017 r. dotyczący zmiany Regulaminu konkursu (PDF)

Regulamin konkursu – aktualizacja – obowiązuje od 27.06.2017 (PDF)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą ZIT (Miastem Bydgoszcz) ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 7 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez:

  1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą,
  2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,
  3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
  4. dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Interwencja w ramach Poddziałania 8.4.3 realizowana jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
3 500 000,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załącznikach nr 39 i 39a do Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30,

  • pracownicy Wydziału Wyboru Projektów EFS pod nr tel. 56 652 18 56 w godzinach:

    wtorki 11:30 – 13:30, czwartki 10:30 – 12:30,

  • pracownicy Biura ZIT BTOF (Urzędu Miasta Bydgoszcz), tel. (52) 58 59 446, (52) 58 59 452.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Materiały informacyjne

Prezentacja ze spotkania informacyjnego (PDF) 

Załączniki

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu – aktualizacja 15.09.2017 (PDF)

Załączniki cz. 1 (ZIP)

Załączniki cz. 2 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu archiwalny z dnia 27.06.2017 (PDF)

Regulamin konkursu – archiwalny