Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16]

Data: od 2016-09-30 do 2016-10-13
Dodane 29.08.2016 przez Ewa Forman
Komunikat [16.03.2017]
Komunikat [16.03.2017]
Komunikat nr 1 z 16 marca 2017 r. dotyczącego zmiany załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Załączniki do regulaminu – aktualizacja 16 marca 2017 r.

Komunikat [16.03.2017]
Komunikat [16.03.2017]
Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych oraz szczegółowych

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych merytorycznych

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład osobowy KOP ZIT

Zakończony [13.10.2016]
Zakończony [13.10.2016]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 29 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 30 września 2016 r. i trwał do 13 października 2016 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF)

 

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski –  30 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 13 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez:

  1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą,
  2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,
  3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
  4. dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Interwencja w ramach Poddziałania 8.4.3 realizowana jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr Link otwiera się w nowej karcie 5a i Link otwiera się w nowej karcie 5b do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 181 800,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

FAQ

Załączniki

Załączniki do regulaminu – aktualizacja 16 marca 2017 r.

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Informacja/informacja prasowa dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)