Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [konkurs nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-253/19] – konkurs dedykowany polityce terytorialnej

Data: od 2019-02-28 do 2019-03-14
Dodane 28.01.2019 przez Karolina Zawacka
Komunikat [06.06.2019 r.]
Komunikat [06.06.2019 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania (pdf)

Lista członków KOP (pdf)

Komunikat [04.06.2019 r.]
Komunikat [04.06.2019 r.]
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu (pdf)
Komunikat [16.04.2019 r.]
Komunikat [16.04.2019 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (pdf)

 

Komunikat [20.03.2019 r.]
Komunikat [20.03.2019 r.]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów- konk. 8.4.2-253_19

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28 lutego 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14 marca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00

Kto może składać wnioski?

wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.
  2. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.
  3. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
  4. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-3).

 

Typ projektu nr 1 stanowi obligatoryjny element wsparcia w ramach projektu.

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie na rzecz osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
2 151 400 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 56 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/fpunkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Załączniki

Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu 8.4.2

Załączniki obowiązujące od dnia 31.05.2019 r.

Załączniki archiwalne

Link otwiera sie w nowej karcie Załączniki archiwalne