Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego [konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18]

Data: od 2018-04-16 do 2019-03-15
Dodane 16.03.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [18.05.2018]
Zakończona I runda [15.05.2018]

Wyniki naboru [18.05.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 16 kwietnia 2018 r. i trwał do dnia 15 maja 2018 r.) wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach I rundy konkursowej wyniosła 15 309 558,38 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1813/18 z dnia 26 września 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach I rundy konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania (załącznik do Uchwały Nr 37/1813/18 z dnia 26 września 2018 roku). (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki naboru [20.03.2019]
Zakończona II runda [15.03.2019]

Wyniki naboru [20.03.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 29 października 2018 r. i trwał do dnia 15 marca 2019 r.) wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach II rundy konkursowej wyniosła 64 543 377,36 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 runda II, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2380/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 runda II, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs (prowadzony w 2 rundach konkursowych) w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18).

 

Terminy

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w następujących rundach konkursowych:

I runda: od 16.04.2018 r. do 15.05.2018 r., II runda: od 29.10.2018 r. do 15.03.2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia:

 • I rundy: październik 2018 r.
 • II rundy: sierpień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wnioskuo dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 4. samorządową jednostkę organizacyjną,
 5. państwową jednostkę organizacyjną,
 6. osobę fizyczną i prawną będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne (w tym przedsiębiorcę),
 7. placówkę doskonalenia nauczycieli,
 8. organizację pozarządową.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS,
 2. działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

z wyłączeniem projektów, które są ujęte na listach przedsięwzięć w odpowiednich strategiach rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategiach Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG).

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu.
W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu diagnozą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. Przedmiotowa diagnoza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

Ocenie podlega również, czy w przypadku projektów infrastrukturalnych, dedykowanych usługom w zakresie szkolnictwa zawodowego, realizowane będą wyłącznie inwestycje służące praktycznej nauce zawodu [1].

Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania 6.3.2 muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

[1] Praktyczna nauka zawodu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244 poz. 1626 z późn. zm.) lub Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 42 432 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).
Podział alokacji na rundy przedstawia się następująco:

Runda I: 12 432 000,00 zł
Runda II: 30 000 000,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: