Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną [konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16]

Data: od 2016-12-01 do 2017-04-28
Dodane 31.10.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [12.05.2017]
Zakończony [28.04.2017]

Wyniki naboru [12.05.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 01 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 28 kwietnia 2017 r.) wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła  54 888 862,59 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny projektów w ramach kryteriów dopuszczających [05.10.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 dla Osi Priorytetowej 1. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działania: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)
 

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [05.10.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działania: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1778/17 z dnia 27 września 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działania: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Projekty wycofane (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (pdf.)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/131/18 z dnia 01 lutego 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia po procedurze odwoławczej ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 01.12.2016r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28.04.2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 4. samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną,
 5. organizację pozarządową,
 6. kościół,
 7. związek wyznaniowy,
 8. osobę prawną kościoła,
 9. osobę prawną związku wyznaniowego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. Przebudowy, remontu zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne[1], wspomagane[2] i chronione[3] (możliwa interwencja poza części wspólne budynków).
 2. Budowy[4], rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, remontu, modernizacji oraz wyposażenia obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym[5]. Wsparcie może być kierowane w szczególności na tworzenie i rozwój placówek wsparcia i opieki[6] (dzienne domy pobytu, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy), innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji  (np. agencje usług społecznych).

[1] Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego – lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

[2] W rozumieniu definicji zawartej w rozdziale 3 pkt. 8 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 na lata 2014-2020.

[3] Zgodnie z art. 53 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

[4] Budowa nowych obiektów jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu na danym terytorium analizą potrzeb, deficytów  i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

[5] innych niż usługi opieki nad dziećmi do lat 3, placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka i ośrodki preadopcyjne, dla których zaplanowano odrębne konkursy.

[6] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 500 000,00 Euro (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy Euro), tj. 15 072 750,00  zł (kurs Euro = 4,3065 z dnia 29 września 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicyLink otwiera się w nowej karcie  punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki