Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną [konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16]

Data: od 2016-09-01 do 2017-01-16
Dodane 29.07.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [25.01.2017]
Zakończony [16.01.2017]

Wyniki naboru [25.01.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 lipca 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 1 września 2016 r. i trwał do dnia 16 stycznia 2017 r.) wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 20 540 464,68 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf) – z poprawioną i aktualną numeracją wniosków

Wyniki etapu oceny projektów w ramach kryteriów dopuszczających [26.06.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Projekt oceniony negatywnie w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [26.06.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1133/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (pdf.)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka (konkurs Nr RPKP. 06.01.02-IZ.00-04-029/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 01.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski  – 16.01.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę,    tj.:

  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • związek jednostek samorządu terytorialnego,
  • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  • samorządową jednostkę organizacyjną,
  • organizację pozarządową,
  • kościół,
  • związek wyznaniowy,
  • osobę prawną kościoła,
  • osobę prawną związku wyznaniowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Projekty dotyczące przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną w tym m.in.: budowa [1], rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku lokalnym tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka.

[1]  Budowa nowych obiektów jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu na danym terytorium analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania powinna zostać ustalona zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.7. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wartość dopuszczalnej pomocy należy ustalić  zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 400 000,00 Euro (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy Euro), tj. 19 474 840,00 zł (kurs Euro = 4,4261 z dnia 29 czerwca 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki