Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18]

Data: od 2018-12-05 do 2019-01-18
Dodane 05.11.2018 przez Monika Rybicka
Zakończony [18.01.2019]
Zakończony [18.01.2019]

Wyniki naboru [28.01.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 5 listopada 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 5 grudnia 2018 r. i trwał do dnia 18 stycznia 2018 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 277 638,42 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18 ogłoszonego dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wsparcie dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO
i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1429/19 z dnia 14 sierpnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wsparcie dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają konkurs w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wsparcie dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego (konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 05.12.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 18.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 1. podmioty posiadające osobowość prawną (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń i podmiotów zależnych[1])
 2. państwowe jednostki organizacyjne
 3. przedsiębiorstwa
 4. organizacje pozarządowe

[1] W rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące przedsięwzięć określonych w Strategii ZIT w ramach całościowej koncepcji ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienia różnorodności biologicznej na obszarze objętym ZIT:

 1. przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk przyrodniczych lub gatunków na obszarach miejskich i pozamiejskich w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
 2. projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych,
 3. działania w ramach zielonej infrastruktury[1]  na obszarach miejskich i podmiejskich[2],
 4. działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych z tytułu  ustawy o ochronie przyrody),
 5. tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych,
 6. tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach miejskich i podmiejskich (np. parki miejskie[3], ogrody botaniczne),
 7. działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego.

[1] Zielona infrastruktura — zwiększanie kapitału naturalnego Europy. COM(2013) 249 final: „Zielona infrastruktura: strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. Obejmuje ona obszary zielone (lub niebieskie w przypadku ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne obszarów lądowych (w tym przybrzeżnych) oraz morskich”.

[2] Poprzez obszary podmiejskie należy rozumieć obszary leżące w sąsiedztwie miast, związane z nimi funkcjami nośnika usług ekosystemowych.

[3] Park miejski – podstawowa jednostka miejskiego terenu zieleni zawierająca cechy przestrzeni publicznej, o uporządkowanej strukturze przestrzennej, pełniąca funkcje rekreacyjne, klimatotwórcze i sanitarne jako obszary regeneracji i wymiany powietrza. Przy czym miejski teren zieleni rozumie się jako teren urządzony wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym usytuowanym na obszarach miejskich i podmiejskich.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu powinna wynosić nie więcej niż 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 700 000,00 zł.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7Link otwiera sie w nowej karcie  Regulaminu konkursu.

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie /rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy pod nr tel. (52) 585 94 52; tel. (52) 585 94 46 (w godzinach:  poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00).

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: