Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17]

Data: od 2017-05-15 do 2017-08-04
Dodane 14.04.2017 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [od 15.05.2017 r. do 31.07.2017 r.]
Nabór wniosków w ramach konkursu został zamknięty Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31/1423/17 z dnia 02.08.2017r.

Wyniki naboru [od 15.05.2017 r. do 31.07.2017 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14.04.2017 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu rozpoczął się w dniu 15.05.2017 r.  i będzie trwał w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IOK lub do wejścia w życie V AKPOŚK.

 • w czerwcu wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 10 291 386,83 PLN,
 • w lipcu wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 834 941,67 PLN

Zgodnie z Regulaminem konkursu ocena projektów w ramach konkursu będzie prowadzona według comiesięcznej puli złożonych wniosków.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym i przekazanych do etapu oceny strategicznej [15.12.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)
 

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów [15.12.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2248/17 z dnia 8 grudnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Projekt wycofany (.pdf)

Informacje o konkursie

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania  4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17).

 

Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 15 maja 2017 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IOK lub do wejścia w życie V AKPOŚK.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

 [1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego;
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 4. samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną;
 5. przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
 6. partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące kompleksowych rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach ujętych w IV AKPOŚK i Master Planie dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, zatwierdzonym przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 09.06.2016 r., takich jak:

 1. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
 2. budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 3. budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna. (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.),
 4. systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
 5. budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
 6. urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium B.11

Zgodność z IV AKPOŚK i Master Planem sprawdzane będzie na podstawie zapisów Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 629 888,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy (w godzinach:  poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00) oraz pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR, zgodnie z informacją wskazaną w ogłoszeniu i Regulaminie konkursu.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki