Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych [konkurs nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-023/16]

Data: od 2016-06-30 do 2016-07-15
Dodane 30.05.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [19.07.2016]

Zakończony [15.07.2016]

Wyniki naboru [19.07.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 15 lipca 2016 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 4 203 225,02 zł.
 Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych [21.07.2016]

 Etap oceny formalnej oraz etap badania wymogów formalnych pozytywnie przeszedł 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 4 203 225,02 zł.
Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej oraz etapu badania wymogów formalnych [11.10.2016]

W związku z zakończeniem etapu badania wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-023/16 dla Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.
Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)
Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)
Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 39/1553/16 z dnia 05 października 2016 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-023/16 dla Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Link otwiera się w nowej karcie Projekt pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-023/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.06.2016r.

Termin, do którego można składać wnioski – 15.07.2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2016r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

  • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • Ochotnicza Straż Pożarna (wyłącznie w partnerstwie z Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty polegające na zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 600 000,00 Euro (słownie: jeden milion sześćset tysięcy Euro), tj. 7 020 800,00 zł, (kurs Euro = 4,3880 z dnia 28 kwietnia 2016 r.).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki