Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR [konkurs nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17]

Data: od 2017-08-31 do 2017-12-31
Dodane 31.08.2017 przez Karolina Zawacka
Komunikat [29.08.2019r.]
Komunikat [29.08.2019r.]
Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe, załącznika nr 35 oraz załącznika nr 37w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17.

 

Komunikat [22.07.2019r.]
Komunikat [22.07.2019r.]
Komunikat dot. zniesienia profilowania osób bezrobotnych, w związku z wejściem w życie z dniem 14 czerwca 2019 r. ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 986) (PDF)
Komunikat [15.12.2017r.]
Komunikat [15.12.2017r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Lista projektów wybranych do dofinansowania aktualizacja 22.11.2017 (PDF)

Lista projektów wybranych do dofinansowania aktualizacja 29.11.2017 (PDF)

Lista projektów wybranych do dofinansowania aktualizacja 6.12.2017 (PDF)

Lista projektów wybranych do dofinansowania aktualizacja 14.12.2017 (PDF)

Lista członków KOP (PDF)

 

Komunikat [16.11.2017r.]
Komunikat [16.11.2017r.]
Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 46/2087/17 z dnia 15 listopada 2017r. zmianie uległ załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach RLKS do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach RLKS – aktualizacja z dnia 15.11.2017 (PDF)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31 grudnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 1. Lokalne Grupy Działania (stowarzyszenia posiadające osobowość prawną działające na podstawie art. 4 ustawy o RLKS), których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „LSR”) zostały wybrane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarto z tymi LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „umowami ramowymi”), a LSR zawiera działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
 2. kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
 3. świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
 4. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
 5. kluby pracy,
 6. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
 7. i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
 8. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
 9. usług wzajemnościowych, samopomocowych,
 10. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 11. i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
 12. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
86 830 086,88 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Zasadach udzielania wsparcia na projekty grantowe.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 728 989 859
w godzinach:

wtorki 13:30 – 15:30

czwartki 12:30 – 14:30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Materiały informacyjne

Standard pracy klubu młodzieżowego – aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.

Standard pracy klubu młodzieżowego – aktualizacja z dnia 18.02.2019 r.

Standard pracy klubu młodzieżowego

Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe

Załączniki

Załącznik nr 35 – aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.

Załącznik nr 37 – aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach RLKS – aktualizacja z dnia 15.11.2017 (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki

Zasady aktualne

Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe – aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.

Zasady archiwalne

Link otwiera się w nowej karcie Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe