Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16]

Data: od 2016-07-18 do 2016-09-30
Dodane 15.06.2016 przez Ewa Forman
Zakończony [14.06.2017]
Zakończony [14.06.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Skład osobowy KOP

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 18 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania.

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe. Partnerem w projekcie mogą być wszystkie podmioty określone w SzOOP.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:
  1. realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy;
  2. realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  3. realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:
   1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
   2. organizowanie kursów przygotowawczych na studia,
   3. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
   4. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
   5. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,
   6. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,
  4. realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, związanych z nauczanym zawodem,
  5. tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,
  6. modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,
  7. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  8. włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  9. tworzenie klas patronackich w szkołach,
  10. tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
 2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

Konkurs dedykowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) miast regionalnych i subregionalnych oraz Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr Link otwiera się w nowej karcie 5a i Link otwiera się w nowej karcie 5b do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 35 152 000,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 39 287 529,41 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi:  100 000,00 zł.

Maksymalna wartość projektu  nie może być większa niż iloczyn, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy” i kwoty 13 000,00  zł.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 25 lipca 2016 r. dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 25 lipca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 25 lipca 2016 r. (PDF)

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

 

Załączniki

Załączniki do regulaminu – obowiązują od 16 czerwca 2017 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 25 lipca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 25 lipca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 15 czerwca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 15 czerwca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Strategie OSI i ORSG – część 1 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Strategie OSI i ORSG – część 2 (ZIP)