Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-377/20]

Data: od 2020-04-30 do 2020-06-01
Dodane 30.03.2020 przez Łukasz Olszowy
Komunikat [27.10.2020 r.]
Komunikat [27.10.2020 r.]
Komunikat nr 3 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-377/20

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

Komunikat [30.09.2020 r.]
Komunikat [30.09.2020 r.]
Komunikat nr 2 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-377/20
Komunikat [24.09.2020 r.]
Komunikat [24.09.2020 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji 24.09.2020
Komunikat [24.09.2020 r.]
Komunikat [24.09.2020 r.]
Komunikat nr 1 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-377/20 (zwiększenie alokacji)

Regulamin konkursu – obowiązuje od 23 września 2020 r.

Komunikat [17.06.2020 r.]
Komunikat [17.06.2020 r.]
Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektu – konkurs 10.2.1- 377_20

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 1 czerwca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku o dofinansowanie projektu. IZ  RPO WK-P nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jedynie drogą elektroniczną albo jedynie drogą papierową.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie  przepisów odrębnych) będące organem prowadzącym przedszkole specjalne lub przedszkole ogólnodostępne z oddziałem specjalnym[1].

Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co do którego ogłoszono upadłość, znajdujący się w stanie likwidacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
  2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.
  3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[2].
  4. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym[3], w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.
  5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności[4].

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 

4 420 639,81 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 652 18 83 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Załączniki

Regulamin konkursu – obowiązuje od 23 września 2020 r.

Regulamin konkursu 10.2.1

Załączniki obowiązujące od dnia 29.09.2020 r.

Załączniki

 

[1] Przedszkole, o którym mowa w art. 4 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

[2] Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań realizowanych w konkretnym OWP, o których mowa w typach projektu 1 lub 2.

[3] Realizacja działań z zakresu doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi uzupełnienie działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego i/lub dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

[4] Każde z działań w typie 5 może być realizowane samodzielnie, niezależnie od działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.