Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19]

Data: od 2019-03-29 do 2019-04-12
Dodane 25.02.2019 przez Tomasz Kubiak
Komunikat [18.07.2019 r.]
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu
Komunikat [18.07.2019 r.]
Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP ZIT

Komunikat [19.06.2019 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT

 

Komunikat [23.05.2019 r.]
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Komunikat [16.04.2019 r.]
Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów – konk. 10.1.2 – 258_19

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 12 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

 

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych), natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

  a) TIK,

  b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych,

  c) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),

  d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

   

  1. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

  a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

  b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

   

  1. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
  1. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych[1], m.in. poprzez:

  a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,

  b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

   

  1. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

  a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

  b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

  c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,

  d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

  e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

  f)metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

  g) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

  h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

   

  1. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
959 051,17 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

 

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 95 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30

 

– pracownicy Biura ZIT BTOF pod nr tel. (52) 585 94 55 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki  8.00-15.00

wtorki 8.00-17.00

piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

 

Załączniki

Regulamin konkursu 10.1.2

Załączniki – obowiązujące od dnia 17.07.2019 r.

Załączniki archiwalne 

Załączniki archiwalne

 

[1] W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie w zakresie wszystkich wskazanych elementów w t.