Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP [konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18] – Schemat 1

Data: od 2018-11-26 do 2019-01-14
Dodane 26.10.2018 przez Monika Rybicka
Zakończony nabór wniosków preselekcyjnych [14.01.2019]
Zakończony nabór wniosków preselekcyjnych [14.01.2019]

Wyniki naboru [28.01.2019r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 października 2018 r. konkurs (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się w dniu 26 listopada 2018 r. i trwał do dnia 14 stycznia 2019 r.) wpłynęło 257 wniosków preselekcyjnych. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 116 871 377,07 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków preselekcyjnych złożonych w konkursie RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek.

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny preselekcyjnej

Informujemy, ze została zakończona ocena wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 ogłoszonego w ramach dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/635/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów preselekcyjnych złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18. W związku z powyższym przedstawiamy listę projektów przewidzianych do dalszego etapu oceny w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18.

Do złożenia pełnej dokumentacji projektowej zaproszeni zostają Wnioskodawcy, którzy spełnili kryteria wyboru projektu oraz których łączna, wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR nie przekracza 130% kwoty alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs zgodnie
z zapisami Regulaminu konkursu. W związku ze zwiększeniem alokacji w konkursie z kwoty 52 929 334,00 zł do kwoty 88 820 556,42 zł do dalszego etapu, tj. do etapu oceny formalno-merytorycznej zostają zaproszeni wszyscy Wnioskodawcy, którzy na etapie oceny preselekcyjnej uzyskali ocenę pozytywną, tj. 249 wniosków na łączna kwotę 114 437 222,07 zł dofinansowania z EFRR.

W związku z powyższym dla projektów ocenionych pozytywnie na etapie preselekcji, wyznacza się termin 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę pisma z pozytywnym wynikiem etapu preselekcji jako dzień, do którego Wnioskodawcy powinni przedłożyć pełną dokumentację projektową.

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki naboru właściwych wniosków o dofinansowanie [30.08.2019]
Wyniki naboru właściwych wniosków o dofinansowanie [30.08.2019]

Wyniki naboru [10.09.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony 26 października 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna, (nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany był w terminie nieprzekraczającym 60 dni kalendarzowych od dnia odebrania przez Wnioskodawcę pisma informującego o wyniku oceny preselekcyjnej) zostało złożonych 198 wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wynosi 89 448 986,52  zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek [20.03.2020 r.]

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,  Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej z dnia 15.04.2020 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/562/20 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 54 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RRPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostałe 119 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 54 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RRPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 119 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 – Aktualizacja z dnia 29.04.2020 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/698/20 z dnia 29.04.2020 r., podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania kolejnych 36 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Reasumując, w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów 90 wniosków o dofinansowanie projektu, na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 42 553 235,68 zł uzyskało pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, 4 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców z konkursu. Pozostałe 81 wniosków o dofinansowanie projektu pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 – Aktualizacja z dnia 27.05.2020 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/885/20 z dnia 27.05.2020 r., podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania kolejnych 34 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Reasumując, w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów 124 wnioski o dofinansowanie projektu, na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 58 507 865,04 zł uzyskało pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, 8 wniosków zostało wycofanych przez Wnioskodawców z konkursu. Pozostałe 43 wnioski o dofinansowanie projektu pozostają w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 – Aktualizacja z dnia 10.06.2020 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/968/20 z dnia 10.06.2020 r., podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania kolejnych 23 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Reasumując, w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów 147 wniosków o dofinansowanie projektu, na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 69 525 932,84 zł uzyskało pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, 16 wniosków nie spełniło kryteriów wyboru projektu i otrzymało ocenę negatywną, 12 wniosków zostało wycofanych przez Wnioskodawców z konkursu. 

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 – Aktualizacja z dnia 07.10.2020 r. 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1670/20 z dnia 07.10.2020 r., podjął decyzję o zmianie uchwały Nr 14/562/20 z dnia 15.04.2020 r., zmienionej uchwałą Nr 16/698/20 z dnia 29.04.2020 r., zmienionej uchwałą Nr 20/885/20 z dnia 27.05.2020 r., zmienionej uchwałą Nr 22/968/20 z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów w zakresie oceny OOŚ (kryterium B.2 „Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju i wymaganiami prawa ochrony środowiska”), 15 wniosków o dofinansowanie projektu, tj. projekt pn. „Zakup węzła betoniarskiego w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnych elementów budowlanych” Wnioskodawcy Wytwórnia Materiałów Budowlanych TELE – STROP – SYSTEM Grzegorz Radzikowski (Nr RPKP.01.06.02-04-0037/18), projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji sprężyn naciskowych w Wytwórni Wyrobów z Drutu we Włocławku” Wnioskodawcy WWD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Nr RPKP.01.06.02-04-0070/18), projekt pn. „Innowacyjny przerób regranulatu z odpadów dzięki nowej linii produkcyjnej w firmie VIK RECYKLING z Radomic” Wnioskodawcy VIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Nr RPKP.01.06.02-04-0009/19), projekt pn. „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji innowacyjnych, budowlanych półprofili podtynkowych z PVC, szansą na wzrost konkurencyjności firmy Kontpol” Wnioskodawcy KONTPOL TOMASZ CHWIEDUK (Nr RPKP.01.06.02-04-0022/19), projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych produktów poprzez wprowadzenie systemu automatycznego i kontrolowanego podawania czekolady” Wnioskodawcy Barbara Luijckx Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (Nr RPKP.01.06.02-04-0042/19), projekt pn. „Wdrożenie do firmy Tartak Toruń Sp. z o.o. Spółka komandytowa innowacji z zakresu suszenia drewna” Wnioskodawcy Tartak Toruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Nr RPKP.01.06.02-04-0095/19), projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii termoformowania materiałów wielkogabarytowych, przez firmę Lamin” Wnioskodawcy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE LAMIN \n ANNA SZELENGOWSKA (Nr RPKP.01.06.02-04-0108/19), projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w firmie FOLTEX Modrzejewski Sp. J. z Bydgoszczy kluczem do wzrostu konkurencyjności” Wnioskodawcy FOLTEX Modrzejewski Spółka Jawna (Nr RPKP.01.06.02-04-0110/19), projekt pn. „Wdrożenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Morello poprzez zakup linii technologicznej do przygotowywania produktów o obniżonej wartości kalorycznej” Wnioskodawcy Morello Grażyna Wasielewska (Nr RPKP.01.06.02-04-0192/19), projekt pn. „Innowacyjna linia technologiczna i montażowa do produkcji adaptera wraz z turbiną strumieniową bezpośredniego ładowania do konwersji silników spalinowych na elektryczne” Wnioskodawcy PAWELCZAK ANNETTA WASZ STYL CATERING (Nr RPKP.01.06.02-04-0245/19), projekt pn. „Zmiana procesu produkcyjnego detali dla branży motoryzacyjnej w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski” Wnioskodawcy Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski (Nr RPKP.01.06.02-04-0253/19), projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pierogów” Wnioskodawcy Restaurators Sp. z o.o. (Nr RPKP.01.06.02-04-0283/19), projekt pn. „Rozwój przedsiębiorstwa „POL-ZŁOM” poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu recyklingu kabli” Wnioskodawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pol-Złom Henryk Leszczyński, Grażyna Leszczyńska  Spółka Jawna (Nr RPKP.01.06.02-04-0295/19), projekt pn. „Innowacyjny kompozyt metalowy” Wnioskodawcy ON-METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Nr RPKP.01.06.02-04-0313/19) oraz projekt pn. „Inwestycje w firmie QMAR Marek Kubasiewicz w celu wdrożenia innowacji w zakładzie produkcyjnym” Wnioskodawcy Qmar Marek Kubasiewicz (Nr RPKP.01.06.02-04-0425/19), nie spełniło ww. zapisów Regulaminu konkursu oraz przedmiotowego kryterium i ostatecznie otrzymało ocenę negatywną.

Reasumując, w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów 132 wnioski o dofinansowanie projektu, na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 62 132 476,42 zł uzyskało pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, 31 wniosków nie spełniło kryteriów wyboru projektu i otrzymało ocenę negatywną, 12 wniosków o dofinansowanie zostało wycofanych przez Wnioskodawców z konkursu.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 – Aktualizacja z dnia 26.10.2020 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 42/1779/20 z dnia 26.10.2020 r., podjął decyzję o zmianie uchwały Nr 14/562/20 z dnia 15.04.2020 r., zmienionej uchwałą Nr 16/698/20 z dnia 29.04.2020 r., zmienionej uchwałą Nr 20/885/20 z dnia 27.05.2020 r., zmienionej uchwałą Nr 22/968/20 z dnia 10.06.2020 r., zmienionej uchwałą Nr 40/1670/20 z dnia 07.10.2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej ponownej oceny formalno-merytorycznej po procedurze odwoławczej, wniosek Nr RPKP.01.06.02-04-0047/18 pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej stacji separującej do wysokowydajnych automatów sztancujących” (Wnioskodawca DIE-CUT S.C. Krzysztof Janiszewski, Artur Majchrzak) został oceniony pozytywnie i został zakwalifikowany do dofinansowania z EFRR.

Reasumując, w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów 133 wnioski o dofinansowanie projektu, na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 62 586 976,42 zł uzyskało pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, 30 wniosków nie spełniło kryteriów wyboru projektu i otrzymało ocenę negatywną, 12 wniosków o dofinansowanie zostało wycofanych przez Wnioskodawców z konkursu.

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

 

Komunikat
Komunikat

Uwaga. W ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO wprowadziła elektroniczną formę komunikacji z wnioskodawcami tj. pisma od Instytucji Zarządzającej będą wysyłane do wnioskodawców za pośrednictwem skrzynki elektronicznej[1]. Powyższe ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie.

W związku z powyższym każdy wnioskodawca jest zobowiązany do stałego (do momentu rozstrzygnięcia konkursu) śledzenia skrzynki pocztowej [2] wskazanej w sekcji A.1 lub A.2 (jeśli wypełniono sekcję A.2.) formularza wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej może zostać wysłana korespondencja dotycząca konieczności uzupełnienia/poprawienia wniosku. Należy pamiętać o wpisaniu we wniosku aktualnych i prawidłowych adresów e-mail.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku elektronicznej formy komunikacji decydująca jest data wysłania wezwania przez IZ RPO, a nie data doręczenia wezwania.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowanej w ramach konkursu formy komunikacji zostały wskazane w podrozdziale 6.1. Regulaminu konkursu.

[1] Powyższe nie dotyczy pism i wniosków składanych przez Wnioskodawców do Instytucji Zarządzającej RPO, w stosunku do których obowiązuje forma papierowa.

[2] IZ RPO prosi o stałe monitorowanie wszystkich folderów skrzynki elektronicznej wskazanej w sekcji A.1. lub A.2 wniosku (w tym również folderu SPAM/elementów usuniętych itp.) w celu uniknięcia ewentualnego nieodebrania pisma z IZ RPO.

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18)

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne – 26.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne – 14.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie naboru, w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie wskazanym w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek preselekcyjny/wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo [1].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku preselekcyjnym/wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] Zgodnie z definicją określoną w Załączniku 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych, z wyłączeniem usług.

2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego, z wyłączeniem procesu świadczenia usług.

W ramach poddziałania dofinansowanie inwestycji jest udzielane w formie pomocy zwrotnej, o której mowa w art. 67 i nast. Rozporządzenia nr 1303/2013, tj. udzielone w formie dotacji podlegającej zwrotowi w przypadku zaistnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie projektu [1].

[1] Patrz opis kryterium wyboru projektów C.1.2

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 000,00 zł.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem preselekcyjnym/wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 [1] mogą złożyć maksymalnie jeden wniosek preselekcyjny/wniosek o dofinansowanie projektu.

Powyższe oznacza, że wnioskodawca/przedsiębiorstwa powiązane nie może/nie mogą złożyć dwóch wniosków a złożony wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednego projektu [2].

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

[2] Projekt, zgodnie z zapisami art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.zm.) to: przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 52 929 334,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2779 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza  została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

  1. Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
  2. Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
  3. Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  4. Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  5. Link otwiera sie w nowej karcie Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)