Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego [konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20]

Data: od 2020-04-30 do 2020-06-30
Dodane 30.03.2020 przez Tomasz Serafinowicz
Wyniki naboru [23.07.2020]
Zakończony [30.06.2020]

Wyniki naboru [23.07.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 marca 2020 r. konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20, informujemy iż (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 kwietnia 2020 r. i trwał do dnia 30 czerwca 2020 r.), wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 37 009 362,86 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20, ogłoszonym w ramach w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat:  Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, przedstawiamy listę projektów, które otrzymały ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 47/1981/20 z dnia 25 listopada 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20, ogłoszonym w ramach dla Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno–merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – aktualizacja z dnia 13.01.2021 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 1/41/21 z dnia 13 stycznia 2021 r., zmieniającą uchwałę Nr 47/1981/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20, ogłoszonym w ramach Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno–merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schematu: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20)

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.06.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.
[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  • − instytucję otoczenia biznesu[1]
  • − partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z MŚP[2].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą/statutową na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

[2] Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zgodnie z definicją z załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej:

  1. centr demonstracyjnych – centra służące demonstracji doświadczeń, urządzeń lub produktów. W przedmiotowej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze,
  2. fab labs – niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, umożliwiające użytkownikom korzystanie z dostępnych narzędzi (w dużej mierze nowoczesnych i sterowanych komputerowo), często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w proces masowej produkcji,
  3. living labs – infrastruktura stanowiąca instrument wdrażania podejścia popytowego do innowacyjności, tworząca warunki do współpracy różnych podmiotów np. producentów z użytkownikami. W ramach takiej infrastruktury powstaje środowisko, w którym innowacje powstają przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursuLink otwiera się w nowej karcie jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Wkład własny Wnioskodawcy stanowi co najmniej 15%[1] wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.6 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

[1] W tym co najmniej 0,5% wydatków kwalifikowanych stanowią środki prywatne. Przez środki prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 11 552 606,91 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3124 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera się w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Najczęściej zadawane pytania

Link otwiera się w nowej karcie Pobierz

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: