Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego [konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19]

Data: od 2019-08-30 do 2019-10-25
Dodane 30.07.2019 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru właściwych wniosków o dofinansowanie [13.11.2019]
Zakończony [25.10.2019]

Wyniki naboru właściwych wniosków o dofinansowanie [13.11.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 lipca 2019 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19 dla Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (nabór właściwych wniosków o dofinansowanie przeprowadzony był od 30 sierpnia 2019 r. do 25 października 2019 r.) zostały złożone 4 wnioski o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 6 726 136,65 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/649/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 4 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 4 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19)

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.08.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski –25.10.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • związek jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółkę prawa handlowego pełniącej rolę IOB[1], w której jednostka samorządu terytorialnego jest większościowym udziałowcem/ akcjonariuszem i wywiera decydujący wpływ na jej funkcjonowanie[2].

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest IOB, to musi on prowadzić działalność gospodarczą/statutową na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

[2] Wywieranie decydującego wpływu oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego decyduje o strategicznych celach i istotnych decyzjach spółki.  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (terenu inwestycyjnego).
  2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej, w tym strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy[1],
  3. Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych[2] (np.: obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe oraz popegeerowskie).

Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych[3] nie może stanowić elementu projektu.

Dopuszczona jest promocja związana z terenami inwestycyjnymi do 10 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

W ramach poddziałania dofinansowanie inwestycji jest udzielane w formie pomocy zwrotnej, o której mowa w art. 67 i nast. rozporządzenia nr 1303/2013, tj. udzielone w formie dotacji podlegającej zwrotowi w przypadku zaistnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie projektu [4].

[1] Efektem projektu realizującego ten typ wsparcia jest utworzenie terenu inwestycyjnego wg. definicji zawartej w Słowniczku Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP) .

[2] J.w.

[3] Infrastruktura doprowadzająca do granicy (pierwszego punktu styku) z terenem inwestycyjnym.

[4] Patrz opis kryterium C.1.3

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

W przypadku projektów, w których nie wystąpi pomoc publiczna:

  • gdy projekt realizowany jest na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji  – maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu stanowi nie więcej niż 95% w wydatkach kwalifikowalnych projektu, w tym wkład UE stanowi nie więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu a wkład z budżetu państwa nie więcej niż 10%,
  • gdy projekt realizowany jest poza obszarem rewitalizacji – maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu stanowi nie więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu,

W przypadku projektów, w których wystąpi pomoc publiczna – maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu jest zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych oraz stanowi nie więcej niż 90% w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 447 544,37 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2515 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicyLink otwiera się w nowej karcie  punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: