Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego [konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17]

Data: od 2017-06-30 do 2017-09-29
Dodane 30.05.2017 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru wniosków preselekcyjnych [04.10.2017]
Zakończony [29.09.2017]

Wyniki naboru wniosków preselekcyjnych [04.10.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2017 r. konkurs (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2017 r. i trwał do dnia 29 września 2017 r.) wpłynęło 13 wniosków preselekcyjnych. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła  55 048 000,58 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu badania wymogów formalnych oraz etapu oceny preselekcyjnej [09.11.2017]

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schematu: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie projekty przeszły etap badania wymogów formalnych.

Na etapie oceny preselekcyjnej 12 projektów zostało zweryfikowanych pozytywnie, natomiast 1 został odrzucony z powody niespełnienia kryteriów wyboru projektów.

W związku z niewystarczającą alokacją, zostało przeprowadzone rankingowanie. Do złożenia pełnej dokumentacji projektowej zaproszeni zostają wnioskodawcy pięciu projektów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z grupy kryteriów preselekcyjnych-punktowych oraz których łączna, wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR nie przekracza 120% kwoty alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Dla pozostałych projektów, które spełniły kryteria preselekcyjno-punktowe i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu oceny i złożenia pełnej dokumentacji projektowej, została sporządzona lista rezerwowa. Na ww. liście znalazło się 7 projektów.

Zatem uchwałą z dnia 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla projektów, które na etapie oceny preselekcyjnej spełniły kryteria wyboru projektów i zostają zakwalifikowane do dalszego etapu oceny, wyznaczył termin na złożenie pełnej dokumentacji  projektowej do dnia 9 lutego 2018 r.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)   

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny preselekcyjnej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki naboru właściwych wniosków o dofinansowanie [10.05.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 dla Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej (nabór właściwych wniosków o dofinansowanie przeprowadzony był do 7 maja 2018 r.) zostało złożonych 5 wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 35 097 379,92 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków preselekcyjnych o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym na etapie preselekcji (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów – Preselekcja (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/2016/17 z dnia
31 października 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 na etapie preselekcji dla Osi priorytetowej Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem na etapie preselekcji (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2189/17 z dnia 29 listopada 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 na etapie preselekcji dla Osi priorytetowej Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem na etapie preselekcji (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1636/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 dla Osi priorytetowej Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne – 30.06.2017r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne – 29.09.2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2018r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli dotyczą) należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie wskazanym w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu nie złożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, a tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

  • instytucje otoczenia biznesu[1] lub partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwem[2].

Wnioskodawca/partner musi prowadzić działalność na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Dopuszcza się realizacje projektów partnerskich z zastrzeżeniem, że partnerstwo nie zostało zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014, str. 1 i nast.) (dalej: rozporządzenie 651/2014).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną,  prowadzący  działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe. Przy czym działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest wymieniona jako jeden z głównych celów statutowych podmiotu.

[2] Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zgodnie
z definicją z załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej:

  1. centr demonstracyjnych – centra służące demonstracji doświadczeń, urządzeń lub produktów.

    W przedmiotowej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze,
  2. fab labs – niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, umożliwiające użytkownikom korzystanie z dostępnych narzędzi  (w  dużej  mierze  nowoczesnych  i  sterowanych komputerowo),  często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w proces masowej produkcji,
  3. living labs – to praktyczny instrument wdrażania popytowego podejścia do innowacji w UE, czyli tworzenia otwartych innowacji dzięki współpracy różnych podmiotów (np. producentów)
    z użytkownikami, którzy inspirują ten proces i mogą stanowić jego siłę napędową. Żywe Laboratorium stwarza środowisko, w którym innowacje powstają przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron,
  4. centr biznesowych – oferują na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową bądź magazynową, sale konferencyjne, itp.,
  5. biur typu co-working space – profesjonalne przestrzenie biurowe przeznaczone do indywidulanej lub wspólnej pracy wraz z dostęp do zaplecza socjalnego i mediów.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 31 383 000,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicyLink otwiera sie w nowej karcie  punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR  zgodnie z informacją wskazaną w ogłoszeniu i Regulaminie konkursu.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki