Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu [konkurs nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-292/19]

Data: od 2019-06-28 do 2019-07-12
Dodane 27.05.2019 przez Magdalena Zielińska
Zakończony [12.07.2019]
Zakończony [12.07.2019]

Wyniki naboru [25.07.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 maja 2019 r. konkurs Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-292/19, (nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu rozpoczął się w dniu 28 czerwca 2019 r. i trwał do dnia 12 lipca 2019 r.), wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 2 163 887,25 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.01.04.02-IZ.00-04-292/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie Rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Profesjonalizacja IOB, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2238/19 z 13 grudnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-292/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie Rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Profesjonalizacja IOB, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.4 Wsparcie Rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Profesjonalizacja IOB (konkurs Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-292/19).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28.06.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 12.07.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo-Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

– instytucję otoczenia biznesu [1].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą/statutową na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

[1] Przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz Rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim , posiadający bazę  materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano  projekty wpisujące się w następujące typy projektów:

1. Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia  usług specjalistycznych lub usług zaawansowanych [1];
2. Opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług.

Typ projektu nr 2 może być realizowany tylko w powiązaniu z typem projektu nr 1.

Usługa zaawansowana – prorozwojowa usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa (poziom operacyjny i strategiczny).

Cechy tej usługi:

  • zidentyfikowanie potrzeb po stronie przedsiębiorcy;
  • zaproponowanie sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę;
  • dostosowanie sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;
  • zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces;
  • wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.

Usługa specjalistyczna – posiada cechy usługi zaawansowanej oraz ma na celu wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przejętych przez przedsiębiorstwo zasadach  działania, w organizacji miejsc pracy lub w stosunku z otoczeniem.

[1] Dopuszcza się realizację  wsparcia szkoleniowo- doradczego IOB jako samodzielnego typu projektu. Wsparcie infrastrukturalne dopuszczone  wyłącznie  w uzasadnionych przypadkach w połączeniu ze  wsparciem szkoleniowo-doradczym IOB.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wybranym przez wnioskodawcę  programem pomocowym, na podstawie kryterium wyboru projektów B.6 Prawidłowość określenia wkładu własnego oraz zapisów podrozdziału 3.7. Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 019 285,16 zł [1]

 [1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2944 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikat

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: