Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich [konkurs nr [RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19]

Data: od 2019-09-16 do 2019-10-31
Dodane 14.08.2019 przez Tomasz Serafinowicz
Wyniki naboru [12.11.2019]
Zakończony [31.10.2019]

Wyniki naboru [12.11.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14 sierpnia 2019 r. konkurs nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 16 września  2019r. i trwał do dnia 31 października 2019 r.) wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 35 242 581,47 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19, ogłoszonym w ramach w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-202, przedstawiamy listę projektów, które otrzymały ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 12 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę Nr 31/1364/20 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19, ogłoszonego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19, ogłoszonym w ramach w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19)

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 16.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski –31.10.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

MŚP [1]  należące do jednej z poniższych kategorii:

•    przedsiębiorstwo odpryskowe [2], w tym spółkę w organizacji,
•    konsorcja przedsiębiorstw odpryskowych [3] i przedsiębiorstw.

W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw odpryskowych i przedsiębiorstw, podmiotem wiodącym w ramach projektu może być jedynie przedsiębiorstwo odpryskowe.

Wszystkie podmioty, które zawiążą partnerstwo muszą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawca na moment ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie winien być wpisany do KRS.

W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to winien on być wyodrębniony organizacyjnie z wpisem do KRS oraz posiadający właściwość miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

[1] w rozumieniu załącznika I do GBER.

[2] Spółki:

  • spin off – spółka prawa handlowego, w której spółka celowa  utworzona przez uczelnię lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk posiadającą siedzibę/oddział/ filię na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych,  posiada swoje udziały. Za spin-off zostanie również uznane przedsiębiorstwo w którym uczelnia niepubliczna z województwa kujawsko-pomorskiego posiada bezpośrednio swoje udziały, o ile celem działania takiego przedsiębiorstwa jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub towarów opartych na wynikach tychże prac.
  • spin out – spółka  prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z uczelnią lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą/ oddziałem/filią w województwie kujawsko-pomorskim posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej  wymienioną uczelnią umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

[3] jw.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewidziano wsparcie przedsiębiorstw odpryskowych poprzez:

  1. Pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych [1] przez przedsiębiorstwa odpryskowe.
  2. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej – jedynie w powiązaniu z typem projektu wskazanym w pkt. 1.
  3. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego[2] w przedsiębiorstwach odpryskowych, w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jedynie w powiązaniu z typem projektu wskazanym w pkt. 1.

W ramach projektu wyłączona jest możliwość realizacji badań podstawowych oraz prac badawczo rozwojowych na IX poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji) [3].

[1] Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej powinny dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Badania zlecone (podwykonawstwa) mogą stanowić maksymalnie do 70% wartości kosztów kwalifikowanych dla tego typu projektu.

[2] W rozumieniu art. 3 pkt. 6- 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.(dalej: prawo budowlane), zakup środków trwałych, zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury oraz wartości niematerialnych i prawnych, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

[3] Poziomy gotowości technologicznej  TRL (Technology Readiness Levels) zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. nr 18, poz. 91, z późn. zm).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wybranym przez wnioskodawcę  programem pomocowym, na podstawie kryterium B.9 wyboru projektów oraz zapisów podrozdziału 3.7. Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Szczegóły odnośnie maksymalnej i minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu zostały określone w kryterium B.8 wyboru projektów oraz  w podrozdziale 3.7. Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 12 037 308,03 zł  [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2912 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicyLink otwiera się w nowej karcie  punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: