Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20]

Data: od 2020-04-30 do 2020-06-30
Dodane 30.03.2020 przez Tomasz Serafinowicz

Wyniki naboru [21.07.2020]

Zakończony [30.06.2020]

Wyniki naboru [21.07.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 marca 2020 r. konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20, (nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu rozpoczął się w dniu 30.04.2020 r. i trwał do 30.06.2020 r.), wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 75 751 263,33 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20, ogłoszonym w ramach w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-202, przedstawiamy listę projektów, które otrzymały ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24.03.2021 r. podjął uchwałę Nr 11/425/21 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach przedmiotowego konkursu o 6 291 249,10 PLN, tj. z kwoty 9 104 506,32 PLN do kwoty 15 395 755,42 PLN.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20, ogłoszonym w ramach w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – aktualizacja z dnia 24.11.2021 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 46/1915/21 z dnia 24.11.2021 r. podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich pozytywnie ocenionych projektów złożonych w konkursie Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach przedmiotowego konkursu o 56 231 358,80 PLN, tj. z kwoty 15 395 755,42 PLN do kwoty 71 627 114,22 PLN.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.06.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub
  • duże przedsiębiorstwo (niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014),
  • konsorcja przedsiębiorstw i ośrodków badawczych [1].

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo ocenie podlegać będzie, czy zapewni ono dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki oraz czy wnioskodawca opisał w jaki sposób tego dokona.

W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw i ośrodków badawczych, podmiotem wiodącym w ramach projektu może być jedynie przedsiębiorstwo.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

W ramach projektu wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe [2] – nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwo odpryskowe jest partnerem w ramach projektu.

[1] Zgodnie z definicją w Słowniczku SzOOP, przy czym nie może to być podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy.

[2] Spółki:

  • spin off – spółka prawa handlowego, w której spółka celowa utworzona przez jednostkę naukową lub badawczą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, posiada swoje udziały. Spółka typu Spin-off jest zależna od organizacji macierzystej (np. uczelni wyższej) oraz formalnie z nią związana (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.).
  • spin out – spółka prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z jednostką naukową lub badawczą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej wymienioną jednostką naukową lub badawczą umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano  następujące typy projektów:

  1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego [1] w przedsiębiorstwach,
  2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych [2] przez przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw i ośrodków badawczych.

Realizacja typu projektu nr 1 wyłącznie z typem projektu nr 2.

W przypadku konsorcjów przedsiębiorstw i ośrodków badawczych wsparcie stworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego nie może dotyczyć ośrodków badawczych (w tym m.in. przedsiębiorstw odpryskowych czy uczelni).

Prace badawczo-rozwojowe to: badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.
Wsparcie na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone w przedmiotowym konkursie.

Badania przemysłowe [3] – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

Eksperymentalne  prace  rozwojowe [4] – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Badania zlecone (podwykonawstwa) mogą stanowić maksymalnie:

  1. do 30% wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na prace b+r w przypadku realizacji łącznie typu projektu nr 1 i 2,
  2. do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na prace b+r w przypadku realizacji wyłącznie typu projektu nr 2.

W ramach typu projektu nr 2 wyłączona jest możliwość realizacji prac badawczo rozwojowych na IX poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji).[5]

[1] Dopuszcza się wyłącznie przebudowę lub remont w rozumieniu art. 3 pkt. 7a)-8 prawa budowlanego zakup środków trwałych, aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury oraz wartości niematerialnych i prawnych, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

[2] Należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 19 ppkt. 9 opisu Poddziałania 1.2.1 w SzOOP warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu.

[3] Zgodnie z art. 2 pkt 85) rozporządzenia KE nr 651/2014.

[4] Zgodnie z art. 2 pkt 86) rozporządzenia KE nr 651/2014.

[5] Poziomy gotowości technologicznej  TRL (Technology Readiness Levels) zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. nr 18, poz. 91 z późn. zm.)

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane wLink otwiera się w nowej karcie  załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość udzielonego wsparcia powinna przekraczać kwotę 2 000 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 104 506,32 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3124 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2020 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera się w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: