Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19]

Data: od 2019-07-31 do 2019-09-16
Dodane 28.06.2019 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [17.09.2019]
Zakończony [16.09.2019]

Wyniki naboru [17.09.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 czerwca 2019 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 lipca 2019 r. i trwał do dnia 16 września 2019 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 64 287 369,60 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej 1 wniosku o dofinansowanie projektów
dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19 Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw
w badania i innowacje Podziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2130/19 z dnia 
28 listopada 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19 dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych, Schemat: projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: projekty grantowe [1] z wyłączeniem usług ICT (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19).

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm,  dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent  projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej). Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.07.2019r.

Termin, do którego można składać wnioski – 16.09.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo-Kancelaryjne , Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
−  instytucję otoczenia biznesu (IOB)[1] lub konsorcja IOB,
−  konsorcja IOB i przedsiębiorstw

W przypadku projektów partnerskich realizowanych przy udziale konsorcjów, ich liderem może być jedynie instytucja otoczenia biznesu.   
Ocenie podlega czy wybór partnera/ów został dokonany zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym m.in. czy wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Wszystkie podmioty, które zawiążą partnerstwo muszą prowadzić działalność gospodarczą/statutową[2] na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi oddział na terenie województwa kujawsko- pomorskiego to winien on być wyodrębniony organizacyjnie z wpisem do KRS oraz posiadający właściwość miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

[2] Rozumiany jako wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz posiadający właściwość miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekt grantowy zakładający wsparcie przedsiębiorstw w zakresie:

  1. prowadzenia prac badawczo-rozwojowych[1] przez przedsiębiorstwa,
  2. wsparcia na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w ośrodkach badawczych,
  3. wsparcia na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
  4. stworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego[2] w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jedynie w powiązaniu z typem projektu nr 1 lub 2.

W ramach typu projektu nr 1 i 2 wyłączona jest możliwość realizacji badań podstawowych oraz prac badawczo rozwojowych na IX poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji)[3].

Ze wsparcia wyłączone są projekty realizowane z wykorzystaniem wysoko specjalistycznej usługi korzystania z infrastruktury IT udostępnionej w modelu chmury obliczeniowej.

Projekt grantowy wnioskodawcy musi obejmować realizację wszystkich w/w typów wsparcia.

[1] Zgodnie z definicją zawartą w Słowniczku Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP) prace badawczo-rozwojowe to: badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z pkt. 19 ppkt. 9 opisu Poddziałania 1.2.1 w SzOOP warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu. W związku z powyższym otrzymane wsparcie na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone w przedmiotowym konkursie. Badania zlecone (podwykonawstwa) mogą stanowić maksymalnie do 70% wartości kosztów kwalifikowanych dla tego typu projektu, przy czym wnioskodawca przewidzi system premiowania projektów grantobiorców o niższym poziomie podwykonawstwa.

[2] W rozumieniu art. 3 pkt. 6- 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.(dalej: prawo budowlane), zakup środków trwałych, zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury oraz wartości niematerialnych i prawnych, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

[3] Poziomy gotowości technologicznej  TRL (Technology Readiness Levels) zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. nr 18, poz. 91, z późn. zm).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane wLink otwiera się w nowej karcie  załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wnioskodawcy wynosi co najmniej 95% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Szczegóły odnośnie maksymalnej i minimalnej wartości projektu Wnioskodawcy oraz przedsięwzięć grantobiorców zostały określone w kryterium wyboru projektu B.7 Maksymalna i minimalna wartość projektu Wnioskodawcy oraz przedsięwzięć grantobiorców.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 64 305 938,15 [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2887 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: