Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie [konkurs nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16]

Data: od 2016-05-02 do 2016-05-16
Dodane 31.03.2016 przez Ewa Forman
Komunikat [16.11.2017]
Komunikat [16.11.2017]
Lista projektów wybranych do dofinansowania – po procedurze odwoławczej 

Skład osobowy KOP

Komunikat [28.04.2017]
Komunikat [28.04.2017]
Komunikat nr 2 z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie aktualizacji Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu – aktualizacja z 28 kwietnia 2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji

Zakończony [28.04.2017]
Zakończony [28.04.2017]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 31 marca 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 2 maja 2016 r. i trwał do 16 maja 2016 r.) wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład osobowy KOP

 

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 2 maja 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 16 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30  do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania.

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony
w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 2. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia[1] na osobę,
 3. Wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu, obejmujące:
  1. usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
  3. wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (dotacji) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

[1] W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 24 382 029,41 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana wLink otwiera się w nowej karcie  Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi:  500 000 zł.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 10 maja 2016 r. dotyczący opublikowania na stronie internetowej nowego kompletu załączników do regulaminu konkursu (PDF)

 

Dowiedz się więcej

 Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Procedura i kryteria ogólne (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Przedmiot konkursu i kryteria szczegółowe (PDF)

 

Załączniki