Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18]

Data: od 2018-12-31 do 2019-03-15
Dodane 17.10.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [21.03.2019r.]
Zakończony [15.03.2019]

Wyniki naboru [21.03.2019r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 17 października 2018 r. konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2018r. i trwał do dnia 15 marca 2019 r.) wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 58 097 206,39 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

 

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek 

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18, ogłoszonym w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

 

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18, ogłoszonym w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1531/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18, ogłoszonym w Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – AKTUALIZACJA [18.09.2019 r.]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 18 września 2019 roku uchwałą Nr 36/1624/19 podjął decyzję o zmianie na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu
Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18 ogłoszonym w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo  i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników
i cieków wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – AKTUALIZACJA [25.09.2019 r.]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1701/19
z dnia 25 września 2019 roku, podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla projektów, dla których przewidziano obniżoną wartość dofinansowania ze środków EFRR w ramach konkursu
Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18 ogłoszonym w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo  i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników
i cieków wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2202/19 z dnia 
6 grudnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18  dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Zaktualizowane zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu[1] zbiorników i cieków wodnych (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18).

[1] Otoczenie rozumiane jako obszar realizacji projektu posiadający bezpośredni dostęp do zbiornika czy cieku wodnego.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.12.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 15.03.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • przedsiębiorstwo,
 • partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty:

 • wpisujące się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”[1] oraz
 • wpisujące się w następujące typy projektów:
  • Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego wyłącznie w oparciu o zasoby wodne (zbiorniki i cieki wodne).
  • Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z zagospodarowaniem zbiorników i cieków wodnych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1).

Dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, możliwe będzie dofinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną, w tym m.in. infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogami wewnętrznymi i parkingami, o ile jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Wydatki te powinny stanowić mniejszą część wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej np. hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny, budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym, inwestycje dotyczące bazy noclegowej i parków rozrywki (z wyłączeniem kempingów i pól namiotowych/biwakowych).

[1] Dokument przyjęty Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (dalej: „Plan Działań dla PI 8b”), dostępny pod adresem:  https://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/3.%20Plan%20dzialan%20PI%208B_zalacznik%201%20-%20Plan%20dzialan.pdf

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 2 mln zł i nie może przekraczać kwoty 15 mln zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 20.163.556,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2779 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: