Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18]

Data: od 2018-12-31 do 2019-02-08
Dodane 17.10.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [20.02.2019]
Zakończony [08.02.2019]

Wyniki naboru [20.02.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 17 października 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2018 r. i trwał do dnia 8 lutego 2019 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 40 037 244,45 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

W związku z zakończeniem badania warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków złożonych w konkursie Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18, ogłoszonym w ramach 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie badania warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Skład KOP 6.5.236_18

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 29/1340/19 z dnia
31 lipca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych
w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.12.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 08.02.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.
 
[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 4. samorządową jednostkę organizacyjną,
 5. organizację pozarządową,
 6. przedsiębiorstwo,
 7. partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty:

 1. wpisujące się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” [1] oraz
 2. wpisujące się w następujące typy projektów:
  • Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, w tym budowa [2], rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
  • Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem zasobów dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1).

Dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej możliwe będzie dofinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną, w tym m.in. infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogami wewnętrznymi i parkingami, o ile jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Wydatki te powinny stanowić mniejszą część wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej np. hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny (za wyjątkiem basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych), budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym, inwestycje dotyczące bazy noclegowej i parki rozrywki.

[1] Dokument przyjęty Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (dalej: „Plan Działań dla PI 8b”), dostępny pod adresem:  https://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/3.%20Plan%20dzialan%20PI%208B_zalacznik%201%20-%20Plan%20dzialan.pdf.

[2] W przypadku realizacji projektów w zakresie kultury wydatki związane z budową są niekwalifikowalne.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 %  wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Szczegóły odnośnie wysokości wkładu własnego znajdują się w kryterium B.6 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 2 mln zł i nie może przekraczać kwoty 15 mln zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 30 245 334,00  zł [1] pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2779 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Wzory kart oceny (.zip)
 2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 6. Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Grudziądza i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie (.pdf)
 7. Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Inowrocławia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie (.pdf)
 8. Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Włocławka i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie (.pdf)