Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.5 Ochrona przyrody [konkurs nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16]

Data: od 2016-12-30 do 2017-09-29
Dodane 29.11.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [06.10.2017]
Zakończony [29.09.2017]

Wyniki naboru [06.10.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 29 września 2017 r.) wpłynęły 22  wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 48 267 896,16 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym [05.03.2018]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.5 Ochrona przyrody,  schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.5 Ochrona przyrody,  schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

 

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów [05.03.2018]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą z dnia 28 lutego 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.5 Ochrona przyrody,  schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI [1] (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16).

[1] Ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych na obszarach parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody lub obszarów chronionego krajobrazu, położonych na obszarze ZIT lub OSI, przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład ZIT lub OSI.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski –30.12.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2018r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;
 • państwowe jednostki organizacyjne;
 • organy władzy, administracji rządowej;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty w zakresie:

 1. przedsięwzięć zwiększających potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk lub gatunków, w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
 2. zwalczania gatunków inwazyjnych obcych,
 3. rozwijania infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody [1]) – wyłącznie w powiązaniu z typami projektów określonymi w pkt. 1 lub 2,
 4. tworzenia, odnawiania szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych,
 5. budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej,
 6. działań informacyjno-edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowanych w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego.

[1] Poprzez obszar chroniony należy rozumieć obszar/formę ochrony przyrody rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 000 000,00 Euro (słownie: dwa miliony Euro), tj. 8 661 400,00 zł (kurs Euro = 4,3307 z dnia 28 października 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki