Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-175/18]

Data: od 2018-05-07 do 2018-05-30
Dodane 06.04.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [07.06.2018]
Zakończony [30.05.2018]

Wyniki naboru [07.06.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 06 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów
rozpoczął się w dniu 07 maja 2018 r. i trwał do dnia 30 maja 2018 r.) wpłynęło 5 wniosków o
dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 13 694 643,38
zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista
złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-175/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku,
Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka
terytorialna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej
RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista
projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających.
(.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-175/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku,
Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka
terytorialna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji
Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane
projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno –
merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład
KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 35/1674/18 z dnia 10 września 2018
roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr
RPKP.04.04.00-IZ.00-04-175/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4
Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie
Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach
Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna (konkurs
Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-175/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 07.05.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.05.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100
Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1]
dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru.
Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać
na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • kościół,
 • związek wyznaniowy,
 • osobę prawną kościoła,
 • osobę prawną związku wyznaniowego,
 • partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule
  partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną,
 • państwową jednostkę organizacyjną,
 • organ władzy, administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwo.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji
  kulturalnych, w
  tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym
  edukacyjnej.
 2. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego
  wykorzystania
  dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w
  zakresie
  kultury wskazanych w punkcie 1.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru
projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do
Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku
projektów nie objętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać
ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu,
jednak nie może być większy niż 85% kosztów
kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu stanowi nie więcej niż 5 mln euro[1].

[1] 21 053 000,00 zł – według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca,
poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, a który wynosi 1€= 4,2106.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 300 000,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów
informacyjnych
 czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty
Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny
  (.zip)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty
  pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny
  projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis
  Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w
  zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
  lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki jakie
  Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym
  inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu
  przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania
  ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego” (pdf.)
 7.  Link do strategii poszczególnych OSI i ORSG
  (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/strategie-osi-i-orsg)