Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19]

Data: od 2019-12-16 do 2020-06-30
Dodane 08.11.2019 przez Izabela Melnicka
Wyniki naboru [17.01.2020]
Zakończona I runda konkursowa [10.01.2020]

Wyniki naboru [17.01.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 6 listopada 2019 r. konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19, informujemy, iż w ramach  I rundy konkursowej (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 16 grudnia 2019 r. i trwał do dnia 10 stycznia 2020 r.), wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 661 076,60 zł.    

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [29.05.2020]

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19 runda I, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/873/20 z dnia 27 maja 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19 runda I, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki naboru [09.07.2020]
Zakończona II runda konkursowa [30.06.2020]

Wyniki naboru [09.07.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 6 listopada 2019 r. konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19, informujemy, iż w ramach  II rundy konkursowej (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 13 stycznia 2020 r. i trwał do dnia 30 czerwca 2020 r.), wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  
10 542 759,27 zł.    

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19 runda II, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1846/20 z dnia 4 listopada 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19 runda II, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej  (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19)

Terminy

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w następujących rundach konkursowych:

I runda: od 16.12.2019 r. do 10.01.2020 r.

II runda: od 13.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia:

I rundy: czerwiec 2020 r.

II rundy: listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4Link otwiera się w nowej karcie  Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego;
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 4. samorządową jednostkę organizacyjną;
 5. przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
 6. partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące kompleksowych rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach ujętych w V AKPOŚK i Master Planie dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, takich jak:

 1. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
 2. budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 3. budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.),
 4. systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
 5. budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
 6. urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium C.1.3.

Zgodność z V AKPOŚK i Master Planem sprawdzane będzie na podstawie zapisów Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

W  przypadku projektów, w których nie wystąpi pomoc publiczna realizowanych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji  maksymalny poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 95% w wydatkach kwalifikowalnych projektu [1]. W przypadku gdy projekt realizowany jest poza obszarem rewitalizacji maksymalny poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, z zastrzeżeniem, że stanowi nie więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

[1] Wkład UE nie może wynieść więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu, co oznacza, że we wniosku o dofinansowanie projektu zmniejszony wkład własny należy pokryć wkładem z budżetu państwa (np. wkład UE może wynieść 85%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 5%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 11 137 281 zł, w tym: 9 964 936 zł [1] pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) i 1 172 345 zł z budżetu państwa.

Podział alokacji na rundy przedstawia się następująco:

Runda I: 8.137.281,00 zł, w tym: 7.280.725,37 zł z EFRR i 856.555,63 zł z BP

Runda II: 3.000.000,00 zł, w tym: 2.684.210,63 zł z EFRR i 315.789,37 zł z BP.

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2629 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN
1€ = 4,2779 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera się w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 22.08.19 r (.pdf)
 6. Link otwiera się w nowej karcie Link do strategii poszczególnych OSI i ORSG
 7. Link otwiera się w nowej karcie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (.zip)
 8. Link otwiera się w nowej karcie Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w V AKPOŚK (.xml)
 9. Link otwiera się w nowej karcie Masterplan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (.zip)