Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18]

Data: od 2018-10-29 do 2019-02-15
Dodane 20.09.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [19.02.2019]
Zakończony [15.02.2019]

Wyniki naboru [19.02.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 września 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 29 października 2018 r. i trwał do dnia 15 lutego 2019 r.) wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 14 884 864,44 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

 

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 42/1961/19 z dnia 31 października 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 8 pozytywnie ocenionych wniosków złożonych w ramach konkursu RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowe, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce Terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 7 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 8 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.04.03.00-IZ.00-04 234/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowe, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce Terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 7 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2073/19 z dnia 20 listopada 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 3 pozytywnie ocenionych wniosków złożonych w ramach konkursu RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowe, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce Terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 3 wnioski o dofinansowanie projektów złożone w konkursie RPKP.04.03.00-IZ.00-04 234/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowe, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce Terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29.10.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski –15.02.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządową jednostkę organizacyjną;
 • przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące kompleksowych rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach ujętych  w V AKPOŚK i Master Planie dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, takich jak:

 • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
 • budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.),
 • systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
 • budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
 • urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium C.1.3.

Zgodność z V AKPOŚK i Master Planem sprawdzane będzie na podstawie zapisów Regulaminu konkursu.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

W projektach nie objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu. W sytuacji, gdy projekt nieobjęty pomocą publiczną, realizowany jest na obszarze rewitalizacji i wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji wkład własny może zostać uzupełniony wkładem z budżetu państwa. Udział środków BP w finansowaniu projektu nie może być wyższy niż 10% kosztów kwalifikowanych. Powyższe należy odzwierciedlić w montażu finansowym w sekcji H.4 wniosku o dofinansowanie. Na kwotę alokacji w konkursie składają się zarówno środki EFRR jak i BP.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, z zastrzeżeniem, że stanowi nie więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 39 190 900,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2882 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikat

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: