Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18]

Data: od 2018-02-28 do 2018-04-30
Dodane 29.01.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [17.05.2018]
Zakończony [30.04.2018]

Wyniki naboru [17.05.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów
rozpoczął się w dniu 28 lutego 2018 r. i trwał do dnia 30 kwietnia 2018 r.) wpłynęły 23 wnioski o
dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła
38 121 524,75 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Poniżej zamieszczamy skorygowaną informację na temat wyników naboru w ramach konkursu. Na liście
poprawiono datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego 2 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w
odpowiedzi na konkurs.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi Priorytetowej 4
Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat:
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu w ramach regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków,
które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach etapu weryfikacji warunków
formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

W przypadku kiedy suma wartości dofinansowania projektów złożonych w ramach danego konkursu nie
przekracza kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, może on zostać
rozstrzygnięty cząstkowo.
W związku z tym, w przypadku tych projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą
liczbę punktów można zatwierdzić lub zaktualizować listę projektów które spełniły kryteria wyboru
projektów
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania i rozstrzygnąć w tym zakresie konkurs, a
następnie podpisać umowy o dofinansowanie projektu z tymi wnioskodawcami, których projekty zostały
wybrane do dofinansowania. Powyższe oznacza, że dopuszcza się możliwość cząstkowego rozstrzygnięcia
konkursu, tj. poprzez zatwierdzenie i aktualizację  listy, o której mowa w art. 45 ust. 6
Ustawy (etapowa aktualizacja listy).

(1 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w
ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny
środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji
Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno –
merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

(1 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1851/18 z dnia 3
października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach
konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w
ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

(2 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w
ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny
środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji
Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno –
merytorycznym (.pdf)

(2 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 40/1975/18 z
dnia
17 października 2018 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach
konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w
ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

(3 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w
ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny
środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji
Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno –
merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych negatywnie pod względem formalno –
merytorycznym (.pdf)

(3 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 43/2092/18 z
dnia
7 listopada 2018 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu
Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach
Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

(4 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w
ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny
środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji
Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno –
merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych negatywnie pod względem formalno –
merytorycznym (.pdf)

(4 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 5/205/18 z dnia
18 grudnia 2018 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu
Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach
Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

(5 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w
ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny
środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji
Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno –
merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych negatywnie pod względem formalno –
merytorycznym (.pdf)

(5 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 1/17/19 z dnia
9 stycznia 2019 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu
Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach
Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w
trybie konkursowym w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, regionu (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń
(parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1]
dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru.
Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać
na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego
 • związek jednostek samorządu terytorialnego
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
 • samorządową jednostkę organizacyjną
 • przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące kompleksowych rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach ujętych w V AKPOŚK i Master Planie dla
dyrektywy Rady 91/271/EWG, takich jak:

 1. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
 2. budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 3. budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa
  sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna. (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania
  ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.),
 4. systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami
  wodociągowymi,
 5. budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania
  osadów ściekowych,
 6. urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza
realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W
szczególności w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji
z gospodarki wodnej projekt musi być powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium C.1.3.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru
projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku
projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom
dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w
rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85% kosztów
kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 42 432 000,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki
7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
  lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 6. Link do strategii poszczególnych OSI i ORSG
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (.zip)
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w V AKPOŚK (.xml)
 9. Link otwiera sie w nowej karcie Masterplan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków
  komunalnych (.zip)
 10. Link otwiera sie w nowej karcie Dokument „Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania
  infrastruktury badawczej ze środków publicznych” (.pdf)