Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19]

Data: od 2019-09-30 do 2020-03-31
Dodane 30.08.2019 przez Izabela Melnicka
Wyniki naboru [04.05.2020]

Zakończony [31.03.2020]

Wyniki naboru [04.05.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2019 r. konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19, informujemy iż(nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 września 2019 r. i trwał do dnia 31 marca 2020 r.),wpłynęło9 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 17 206 599,34 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

 

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie
RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Link otwiera się w nowej karcie Lista z projektami ocenionymi pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1400/20 z dnia 19 sierpnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1538/20 z dnia 16 września 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zwiększenia alokacji i przyjęcia do dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaktualizowane zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19)

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.03.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego;
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 4. samorządową jednostkę organizacyjną;
 5. przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami
 6. partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących działań:

 1. budowa, przebudowa, modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich wyposażenie/doposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie,
 2. wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami poprzez:
  • budowę, przebudowę, modernizację instalacji do odzysku i recyklingu ze strumienia odpadów komunalnych (w tym kompostowni dla odpadów organicznych),
  • przebudowę, modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych pod warunkiem, że nie doprowadzi to do zwiększenia mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
 3. działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców gminy jako element projektu wymienionego w punktach 1 lub 2.

Zakres projektu kompleksowego może obejmować wybrane elementy wymienione powyżej, w zależności od zidentyfikowanych w regionie gospodarki odpadami potrzeb inwestycyjnych, wynikających z planu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 8 mln zł, natomiast w przypadku projektu dotyczącego wyłącznie PSZOK (typ projektu 1),  wartość wydatków kwalifikowalnych dotyczących 1 PSZOK-a nie może przekroczyć 2 mln zł i  PSZOK musi być przeznaczony do obsługi do 20 tys. mieszkańców (warunki te muszą być spełnione łącznie).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 018 652,00  zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2912 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera się w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: