Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19]

Data: od 2019-04-01 do 2019-04-12
Dodane 25.02.2019 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [19.04.2019]
Zakończony [12.04.2019]

Wyniki naboru [19.04.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 lutego 2019 r. konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19, informujemy, iż w ramach konkursu wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2019 r. i trwał do dnia 12 kwietnia 2019 r.). Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 238 162,05 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie
RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista z projektami ocenionymi pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2304/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 01.04.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 12.04.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,  Biuro Podawczo-Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego;
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 4. samorządową jednostkę organizacyjną;
 5. przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami
 6. partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty polegające na:

 1. budowie, przebudowie, modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich wyposażeniu/doposażeniu w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie,
  realizowane na obszarze chronionym z tytułu ustawy o ochronie przyrody[1] wyłącznie
  w gminie[2], która zgodnie z Planem inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028, zaplanowała inwestycję na takim obszarze,
 2. prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców gminy jako element projektu wymienionego w punkcie 1.

[1] Poprzez obszar chroniony należy rozumieć obszar/formę ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

[2] Gmina Bartniczka, Gmina Bobrowo, Gmina Cekcyn, Miasto Ciechocinek, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Grudziądz, Gmina Lubanie, Gmina Lubicz, Gmina Świecie nad Osą.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane wLink otwiera się w nowej karcie  załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 2 mln zł i projekt powinien obsługiwać do 20 tys. mieszkańców (warunki te muszą być spełnione łącznie).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 017 672,00  zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2905 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Komunikaty

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: