Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18]

Data: od 2018-08-20 do 2018-12-14
Dodane 16.07.2018 przez Monika Rybicka
Zakończony nabór wniosków w ramach Schematu 2 [24.09.2018]
Zakończony nabór wniosków w ramach Schematu 2 [24.09.2018]

Wyniki naboru [01.10.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 lipca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 20 sierpnia 2018 r. i trwał do dnia 24 września 2018 r.), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach Schematu II wyniosła 2 867 050,00 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO oraz listę z wnioskiem wycofanym na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektu wycofanego na etapie oceny formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/451/19 z dnia 20 marca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu złożonego w konkursie Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

Zakończony nabór wniosków w ramach Schematu 1 [14.12.2018]
Zakończony nabór wniosków w ramach Schematu 1 [14.12.2018]

Wyniki naboru [02.01.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 lipca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 20 sierpnia 2018 r. i trwał do dnia 14 grudnia 2018 r.), wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach Schematu I wyniosła 24 557 347,27 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie
RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych 40 projektów wynosi 24 557 347,27 zł.

Lista z projektami ocenionymi pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1471/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 10 pozytywnie ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 30 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 10 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 30 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

 

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1529/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania kolejnych 7 pozytywnie ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 23 wnioski pozostają w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej kolejnych 7 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 23 wnioski pozostają w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1644/19 z dnia 18 września 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania kolejnych 7 pozytywnie ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałych 16 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej kolejnych 7 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałych 16 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1747/19 z dnia 2 października 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania kolejnych 7 pozytywnie ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałych 9 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej kolejnych 7 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałych 9 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/1891/19 z dnia 25 października 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał negatywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego negatywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/443/20 z dnia 25 marca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski w schemacie 1– 20.08.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski w schemacie 1– 14.12.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Schematu 1 – maj 2019 r.

 

Termin, od którego można składać wnioski w schemacie 2– 20.08.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski w schemacie 2– 24.09.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Schematu 2 – luty 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 1:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnię mieszkaniową[1],
 • wspólnotę mieszkaniową[2],  
 • towarzystwo budownictwa społecznego[3],
 • organizację pozarządową[4].

[1] Wyłącznie w przypadku realizacji projektu z pomocą publiczną – przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

[2] Wyłącznie w przypadku realizacji projektu z pomocą publiczną – przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

[3] Wyłącznie w przypadku realizacji projektu z pomocą publiczną – przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

[4] W przypadku realizacji projektu dla indywidualnych budynków mieszkalnych, organizacja pozarządowa musi  posiadać siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, której statutowa działalność związana jest z ochroną środowiska lub rozwojem odnawialnych źródeł energii. Działania z zakresu ochrony środowiska lub rozwoju odnawialnych źródeł energii prowadzone są od co najmniej 5 lat, licząc do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie. Natomiast, gdy organizacja pozarządowa realizuje własny projekt powyższe warunki nie obowiązują.

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 2:

 • samorząd województwa,
 • samorządową osobę prawną samorządu województwa,
 • szpital dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa
 • spółkę prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej[1] oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji[2][3].  

W przypadku schematu 2 projekty muszą być realizowane wyłącznie w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[1] Budynek publiczny (użyteczności publicznej) – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu oraz prowadzenia pozostałych zadań własnych samorządu terytorialnego, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

[2] Poprzez mikroinstalacje należy rozumieć mikroinstalacje w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z 20 lutego 2017 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z późn. zm.).

[3] Z wyłączeniem mikroinstalacji służących do produkcji energii z wiatru.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego schematu.
Powyższe oznacza, że wnioskodawca nie może złożyć dwóch wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego schematu, a złożony wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednego projektu [1].

[1] Projekt, zgodnie z zapisami art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) to: przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 1. wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 50 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 2. wynosi 60% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3Link otwiera sie w nowej karcie  Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 60 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi nie więcej niż 1 mln zł.

(Ograniczenie nie dotyczy projektów polegających na realizacji mikroinstalacji w odniesieniu do infrastruktury zdrowotnej (schemat 2)).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 24 433 360,00  zł [1]

Podział alokacji na schematy wsparcia przedstawia się następująco:

Schemat 1: 21 566 310,00 zł.

Schemat 2: 2 867 050,00 zł.

W sytuacji niewykorzystania alokacji przypadającej na dany schemat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może podjąć decyzję o przesunięciu alokacji pomiędzy schematami.

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3631 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w została szczegółowo opisana w rozdziale 7Link otwiera sie w nowej karcie  Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Dokument „Pomoc publiczna w mikroinstalacjach” (.pdf)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)