Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR [konkurs nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-052/16]

Data: od 2016-08-26 do 2016-09-16
Dodane 26.08.2016 przez Ewa Forman
Komunikat [9.02.2017]
Komunikat [9.02.2017]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 26 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 26 sierpnia 2016 r. i trwał do 16 września 2016 r.) wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich ocenionych projektów – aktualizacja z dnia 16.01.2019 (PDF)

Lista wszystkich ocenionych projektów – aktualizacja z dnia 19.12.2018 (PDF)

Lista wszystkich ocenionych projektów – aktualizacja z dnia 18.12.2018 (PDF)

Lista wszystkich złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs (PDF).

Lista projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 48/1898/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. (PDF).

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 2/36/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. (PDF).

Lista projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 5/203/17 z dnia 8 lutego 2017 r. (PDF).

Komunikat [07.12.2016]
Komunikat [07.12.2016]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 2 z 7 grudnia 2016 r. dotyczący omyłki w treści ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 23 listopada 2016 r. dotyczący zmiany załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki aktualizacja 23.11.2016

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 26 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 16 września 2016 r.

Termin oceny projektów – IV kwartał 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z późn. Zm.) – decyduje data nadania.

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Lokalne Grupy Działania (stowarzyszenia posiadające osobowość prawną działające na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378)), których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „LSR”) zostały wybrane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarto z tymi LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „umowami ramowymi”), a jako fundusz wiodący został wyznaczony Europejski Fundusz Społeczny.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

  1. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.
  2. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR w przypadku LGD wiejskich oraz miast do 20 tys., w których funduszem wiodącym będzie EFS.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Lista warunków udzielenia wsparcia RLKS została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Zasad składania i wyboru projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu na koszty bieżące i animację wynosi 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 34 798 468,60 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wnioski

 Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Zasadach składania i wyboru projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 2 z 7 grudnia 2016 r. dotyczący omyłki w treści ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 23 listopada 2016 r. dotyczący zmiany załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki aktualizacja 23.11.2016

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

 

Załączniki

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki aktualizacja 23.11.2016

Link otwiera się w nowej karcie Zasady składania i wyboru projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki wszystkie (ZIP)