Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne [nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23]

Dodane 26.10.2023

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23 w ramach:

 • Działania: 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 26 października 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31 maja 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – październik 2024 r.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.06.06-IZ.00-065/23

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.rpkp@kujawsko-pomorskie.pl do 31 maja 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez wnioskodawcę oraz partnerów należących do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa;
  będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe lub ustawiczne.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów zamieszczonych na liście podstawowej projektów, we właściwej ze względu na obszar, strategii ZIT.
W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następującego przedsięwzięcia: inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem specjalnych):

 • budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe.
Szkoły specjalne* i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
Budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie gdy Wnioskodawca uzasadni brak możliwości wykorzystania, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w projekcie, obiektów na danym obszarze.

* w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 8 218 715,66 zł, w tym: 7 353 587,70 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 865 127,96 zł z Budżetu Państwa.

 

Komunikat

1. Komunikat z dnia 25.04.2024 r. dotyczący wydłużenia terminu naboru nr FEKP.06.06-IZ.00-065/24

2. Komunikat z dnia 21.05.2024 r. dotyczący zmiany naboru nr FEKP.06.06-IZ.00-065/24

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Niezbędne dokumenty:

 

Dokumenty inne/pomocnicze: