Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne [nabór nr FEKP.05.04-IZ.00-057/23]

Dodane 04.10.2023
Wyniki naboru 09.01.2024 r. – I pula
Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 4 października 2023 r. nabór Nr FEKP.05.04-IZ.00-057/23, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 4 października 2023 r. i trwać będzie do 4 kwietnia 2024 r., w ramach pierwszej puli w okresie od 27 grudnia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 1 387 188,67 zł.

Wyniki naboru ciągłego projektów złożonych w ramach I puli (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej 17.04.2024 r. – I pula

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w okresie od 27 grudnia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. (I pula) w naborze Nr FEKP.05.04-IZ.00-057/23 ogłoszonym w ramach Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej – I pula (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/765/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. podjął decyzję w sprawie wybrania do dofinansowania projektu złożonego w okresie od 27 grudnia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. (I pula) w naborze nr FEKP.05.04-IZ.00-057/23, przeprowadzonym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dane projektu wybranego do dofinansowania – I pula (.pdf)

Wyniki naboru 30.04.2024 r. – II pula

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 4 października 2023 r. nabór Nr FEKP.05.04-IZ.00-057/23, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 4 października 2023 r. i trwał do 25 kwietnia 2024 r., w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 25 kwietnia 2024 r. – II pula, wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu (łączna liczba wniosków złożonych w okresie od 4 października 2023 r. do 25 kwietnia 2024 r.: 6 wniosków).

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 7 316 544,95 zł.

Wyniki naboru ciągłego projektów złożonych w ramach II puli (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.05.04-IZ.00-057/23 w ramach:

 • Działania: 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 4 października 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 25 kwietnia 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – wrzesień 2024 r.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.05.04-IZ.00-057/23

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.rpkp@kujawsko-pomorskie.pl do 25 kwietnia 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez wnioskodawcę oraz partnerów należących do jednej z poniższych grup:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego;
 • Administracja rządowa;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS;
 • MŚP;
 • Instytucje kultury;
 • Niepubliczne instytucje kultury;
 • Kościoły i związki wyznaniowe;
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • Podmioty ekonomii społecznej;
 • Pozarządowe organizacje turystyczne;
 • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe;
 • Rządowe organizacje turystyczne.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów znajdujących się na liście podstawowej Strategii Terytorialnych ZITów regionalnych.
W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 • budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura),
 • adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 • tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków kulturowych,
 • tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe),
 • budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych,
 • budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury towarzyszącej.

Wnioskodawca może wybrać więcej niż jeden typ projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 15 857 252,44 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Komunikat

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Niezbędne dokumenty:

 

Dokumenty inne/pomocnicze: