Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP [nabór nr FEKP.05.03-IP.02-008/23]

Dodane 04.10.2023 przez Michał Król

Dodane 06.05.2024 przez Michał Król

Nabór ciągły
Złożone wnioski [18.11.2023 – 30.04.2024]

Publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach naboru ciągłego Nr FEKP.05.03-IP.02-008/23.

Rejestr dotyczy wniosków złożonych w terminie 18.11.2023-30.04.2024. W tym terminie wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 1 054 530,00 zł.

Lista złożonych wniosków o dof. w ramach naboru nr FEKP.05.03-IP.02-008/23

Zaktualizowane 28.03.2024 przez Michał Król

Dodane 08.03.2024 przez Michał Król

Zakończenie oceny formalno-merytorycznej – I pula
Informujemy, że w dniu 8 marca 2024 r. Miasto Bydgoszcz –  Instytucja Pośrednicząca FEdKP 2021-2027 zatwierdziła listę ocenionych projektów złożonych w ramach pierwszej puli naboru nr FEKP.05.03-IP.02-008/23  dla  Działania 05.03 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP.

Do dofinansowania został wybrany jeden projekt o łącznej wartości dofinansowania 6 185 652,00 zł.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach pierwszej puli

Zaktualizowane 02.02.2024 przez Michał Król

Dodane 20.11.2023 przez Michał Król

Nabór ciągły
Złożone wnioski [04.10.2023 – 17.11.2023]

Publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach naboru ciągłego Nr FEKP.05.03-IP.02-008/23.

Rejestr dotyczy wniosków złożonych w terminie 04.10.2023-17.11.2023. W tym terminie wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 6 185 652,00 zł.

Lista złożonych wniosków o dof. w ramach naboru nr FEKP.05.03-IP.02-008/23

Zaktualizowane 10.11.2023 przez Michał Król

Informacje o naborze

Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.05.03-IP.02-008/23 w ramach:

 • Działania: 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP
  • Schematu: n/d

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 4 października 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – wrzesień 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.05.03-IP.02-008/23.

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail:  ami.fekp@um.bydgoszcz.pl do 30.04.2024 r., do godz.10:00.
IP pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Administracja rządowa,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
 • MŚP,
 • Instytucje kultury,
 • Niepubliczne instytucje kultury,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Pozarządowe organizacje turystyczne,
 • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
 • Rządowe organizacje turystyczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:

 • budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura),
 • adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 • tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków kulturowych,
 • tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe),
 • budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych,
 • budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury towarzyszącej.

Wnioskodawca może wybrać więcej niż jeden typ projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 16 197 412,72 zł, w tym 16 197 412,72 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 0 zł z budżetu państwa.

Komunikaty

Komunikat nr 4 z dnia 28 marca 2024 r. dotyczący zmiany Regulaminu wyboru projektów EFRR w zakresie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów

Komunikat nr 3 z dnia 02.02.2024 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla naboru Nr FEKP.05.03-IP.02-008/23

Komunikat nr 2 z dnia 10 listopada 2023 r. dotyczący zmiany Regulaminu wyboru projektów EFRR w zakresie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów

Komunikat nr 1 z dnia 20 października 2023 r. dotyczący zmiany wzorów Arkusza analizy finansowej do Planu Inwestycji oraz Arkusza analizy finansowej do Studium wykonalności

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:
• poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
• środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Niezbędne dokumenty:

Dokumenty inne/pomocnicze:

Dokumenty archiwalne: