Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT [nabór nr FEKP.05.13-IZ.00-058/23]

Dodane 04.10.2023
Wyniki naboru ciągłego projektów złożonych w ramach I puli

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór Nr FEKP.05.13-IZ.00-058/23 w ramach I puli (w okresie od 04 marca 2024 r. do 10 marca 2024 r. ) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.
Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 1 048 491,25 zł.

Wyniki naboru ciągłego projektów złożonych w ramach I puli (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.05.13-IZ.00-058/23 w ramach:

 • Działania: 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT

Sposób wyboru projektów: konkurencyjny

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 4 października 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 25 kwietnia 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru: wrzesień 2024 r.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.05.13-IZ.00-058/23

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.rpkp@kujawsko-pomorskie.pl do 25 kwietnia 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez wnioskodawcę oraz partnerów należących do jednej z poniższych grup:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego;
 • Administracja rządowa;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS;
 • MŚP;
 • Instytucje kultury;
 • Niepubliczne instytucje kultury;
 • Kościoły i związki wyznaniowe;
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • Podmioty ekonomii społecznej;
 • Pozarządowe organizacje turystyczne;
 • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe;
 • Rządowe organizacje turystyczne.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów znajdujących się na liście podstawowej Strategii Terytorialnych OPPT.
W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 •  budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura),
 • adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 • tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków kulturowych,
 • tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe),
 • budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych,
 • budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury

Wnioskodawca może wybrać więcej niż jeden typ projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru wynosi 32 142 200,61 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Komunikaty

Komunikat z dnia 21.02.2024 r. w sprawie zmiany naboru Nr FEKP.05.13-IZ.00-058/23 w związku z aktualizacją Załącznika nr 1 do Regulaminu wyboru projektów EFRR „Kryteria wyboru projektów” oraz Załącznika nr 4 do Regulaminu „Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu EFRR wraz z załącznikami”

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

 • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
 • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Niezbędne dokumenty:

 

Dokumenty inne/pomocnicze: