Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Instytucja zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP) powierzyła część zadań w ramach tego programu regionalnego dwóm instytucjom pośredniczącym:

 • Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu
 • Miastu Bydgoszcz.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako instytucja pośredniczącą (IP WUP) odpowiada za realizację programu w ramach priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Jest to priorytet finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Działania FEdKP, za które odpowiada IP WUP to:

 • 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia
 • 8.2 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP
 • 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 • 8.4 Młodzi – aktywni potencjałem regionalnego rynku pracy
 • 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych
 • 8.6 Wsparcie w obszarze adaptacyjności
 • 8.7 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych.

Zadania powierzone IP WUP w tych działaniach to m.in.:

 • przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów
 • przeprowadzanie postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania
 • prowadzenie postępowania w zakresie procedury odwoławczej
 • zawieranie i rozliczanie umów o dofinansowanie projektu
 • rozliczanie projektów
 • kontrole projektów
 • monitorowanie projektów w okresie ich realizacji oraz w okresie trwałości.

Kontakt do instytucji pośredniczącej WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
tel. 56 66 93 900
e-mail: wup@wup.torun.pl
https://wuptorun.praca.gov.pl/

 

Miasto Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz jest instytucją pośredniczącą jako podmiot reprezentujący Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BydOF). Ta instytucja odpowiada za realizację programu w ramach sześciu priorytetów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), jaki i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Działania FEdKP, za które odpowiada IP ZIT BydOF to:

 • 1.5 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego BydOF
 • 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP
 • 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP
 • 2.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP
 • 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP
 • 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP
 • 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP
 • 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP
 • 5.9 Tereny inwestycyjne BydOF-IP
 • 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP
 • 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP
 • 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP
 • 8.9 Wychowanie przedszkolne BydOF-IP
 • 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP
 • 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP.

Zadania powierzone IP ZIT BydOF w tych działaniach to m.in.:

 • przeprowadzanie postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania
 • prowadzenie postępowania w zakresie procedury odwoławczej
 • zawieranie i rozliczanie umów o dofinansowanie projektu
 • rozliczanie projektów
 • kontrole projektów
 • monitorowanie projektów w okresie ich realizacji oraz w okresie trwałości.

Kontakt do instytucji pośredniczącej ZIT BydOF

Urząd Miasta Bydgoszczy
Biuro ZIT BydOF
ul. Jagiellońska 61
85-027 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 446
e-mail: zit@um.bydgoszcz.pl
https://www.bydgoszcz.pl/miasto/zit-bydof/