Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Jednym z instrumentów realizacji podejścia terytorialnego w polityce rozwoju na okres finansowy 2014-2020 jest instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). W ramach RLKS społeczność z danego obszaru tworzy partnerstwo lokalne, które opracowało i realizuje strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). RLKS jest narzędziem służącym włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego. Co istotne, rozwój jest inicjowany w sposób oddolny – przez mieszkańców obszaru LSR.  Lokalne Grupy Działania zarządzają środkami przyznanymi im na realizację LSR, a wybór operacji do finansowania dokonywany jest przez rady składające się z przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego
i publicznego.

RLKS bazuje na stosowanym w pespektywie finansowej 2007-2013, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej podejściu LEADER. Przejął rozwiązania realizowane w poprzedniej perspektywie finansowej, umożliwiając rozwiązywanie problemów konkretnych obszarów z uwzględnieniem ich specyfiki historycznej, przyrodniczej i kulturowej. W aktualnej perspektywie finansowej
w Województwie Kujawsko-Pomorskim rozszerzył się wachlarz funduszy europejskich z których są współfinansowane LSR. Środki finansowe na realizację zadań w ramach RLKS pochodzą z Osi Priorytetowych 7 i 11  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dedykowanych RLKS, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego RYBY. Podejście RLKS jest realizowane w odróżnieniu od poprzedniej perspektywy finansowej nie tylko na obszarach wiejskich, ale także na obszarach miejskich (w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców realizacja instrumentu RLKS możliwa jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

W 2016 roku Zarząd Województwa wybrał do realizacji 28 LSR, w tym 18 strategii trzy-funduszowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 7 strategii finansowanych z EFS, 1 strategię czterofunduszową współfinansowaną z EFS, EFRR, EFRROW oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR), 1 strategię finansowaną ze środków EFRROW oraz 1 strategię finansowaną ze środków EFMiR.

Instrument RLKS jest wdrażany zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, w oparciu o wspólne inicjatywy samorządów lokalnych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców. Umożliwia
to społecznościom lokalnym inicjowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań, które zostały zidentyfikowane jako niezbędne na danym obszarze podczas przeprowadzonego przez daną LGD procesu diagnozy. Zadania realizowane w ramach instrumentu RLKS są spójne
i skoordynowane oraz służą rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów ekonomiczno-gospodarczych, infrastrukturalnych i społecznyc