Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Rozwój kompetencji zawodowych

Jednym z wyzwań, z którymi zmierzymy się w najbliższych latach jest lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Pomogą w tym Fundusze Europejskie, w szczególności Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Dzięki funduszom szkołom i uczelniom łatwiej będzie przekazywać umiejętności potrzebne polskiej gospodarce. Dodatkowo, fundusze wspierać będą edukację osób dorosłych.

 

Edukacja dorosłych

Skłonność Polaków w wieku powyżej 24 lat do uczenia się jest niska. Dlatego Fundusze Europejskie wspierać będą zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych (w szczególności językowych i komputerowych), zdobycie nowych umiejętności i rozwijanie tych już posiadanych. Ułatwi to znalezienie nowej pracy lub utrzymanie już posiadanej. Oprócz kształcenia i szkoleń osoby dorosłe będą mogły skorzystać z  doradztwa edukacyjnego i zawodowego.

W niektórych województwach zostanie wprowadzony tzw. podmiotowy systemy finansowania usług rozwojowych, który gwarantuje osobom chcącym się uczyć – możliwość samodzielnego wyboru usługi, a realizatorom szkoleń – szybką reakcję i dostosowanie oferty do pojawiających się potrzeb (tzw. usługi szyte na miarę). Mechanizm będzie się opierał (w zależności od regionu) albo na systemie bonów szkoleniowych, albo refundacji kosztów usługi połączonej z promesą. 

System obejmie także projekty kompleksowe, połączone z diagnozą potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw.

 

Szkoły zawodowe

Fundusze będą wspierać współpracę szkół zawodowych z pracodawcami. Dzięki dofinansowaniu szkołom łatwiej będzie:

  • przygotowywać programy nauczania wspólnie z pracodawcami,
  • organizować zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów,
  • prowadzić wspólnie z pracodawcami kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • zwiększać udział pracodawców w organizacji praktyk i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • zwiększać dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii,
  • współpracować z pracodawcami w zakresie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • prowadzić doradztwo zawodowe.

Wsparcie otrzymają zwłaszcza uczniowie szkół zawodowych, którzy nie są młodocianymi pracownikami i nie uczestniczą w przygotowaniu zawodowym u pracodawców. Dotyczy to ok. 40% uczniów zasadniczych szkół zawodowych (60% uczniów tych szkół to młodociani pracownicy)  oraz uczniów  techników,  na  których  w  szczególności  skupi  się  wsparcie. 

Ponadto ze wsparcia będą mogli skorzystać nauczyciele uczący zawodu. Będą mogli doskonalić swoje umiejętności we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy, np. poprzez praktyki i staże w przedsiębiorstwach. Dodatkowo szkoły zawodowe będą mogły skorzystać ze wsparcia w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

W kształceniu zawodowym bardzo ważne jest, by warunki prowadzenia zajęć odzwierciedlały prawdziwe warunki pracy w nauczanych zawodach. Dlatego szkoły zawodowe będą otrzymywać dofinansowanie na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

 

Edukacja dla biznesu

Wsparcie z funduszy skierowane będzie głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i będzie skoncentrowane w szczególności na usługach doradczych i szkoleniowych. Korzystanie z usług wspieranych z EFS będzie wymagało od przedsiębiorcy udziału w kosztach.

O tym, jakie szkolenia będą finansowane, decydować będą potrzeby samych przedsiębiorców. To  przedsiębiorca będzie  decydował  o  zakresie  udzielanego  wsparcia. Umożliwią to tzw.  podmiotowe  systemy  finansowania usług rozwojowych, gwarantujące przedsiębiorcom możliwość samodzielnego podejmowania decyzji o wyborze usług edukacyjnych oraz szybką reakcję na pojawiające się potrzeby  (tzw. usługi szyte na miarę).

Ponadto w celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) uruchomiony zostanie Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). Będzie on zawierał informacje o podmiotach świadczących usługi edukacyjne współfinansowane zarówno ze środków EFS, jak i ze środków prywatnych wraz z ich ofertą.