Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku

Tytuł projektu: Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku

Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Wartość projektu: ponad 9 mln zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: ponad 6,3 mln zł

Cel tego projektu to pielęgnowanie i wspieranie różnorodności dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie dostępu do dóbr kultury wszystkim obywatelom. Projekt obejmował 150 zadań o charakterze restauratorsko-konserwatorskim i budowlanym przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Podjęte działania przyczyniły się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Efektami projektu były również wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa stanu obiektów zabytkowych położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach promocji projektu zorganizowano 4 koncerty organowe, koncert chóru oraz koncert muzyki klasycznej.


Project title: Support for care of monuments of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in 2016

Beneficiary: Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

Value of the project: over 9 million PLN

Funding from the European Union: over 6.3 million PLN

The purpose of this project is to nurture and support the diversity of cultural heritage and to ensure access to cultural goods to all citizens. The project included 150 tasks of a conservation and construction character for monuments listed in the register of monuments. The action taken contributed to the preservation of cultural heritage of the region. The effects of the project were also the increase of tourist attractiveness and the improvement of the condition of the historic objects of situated in the area of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. As part of a project promotion four organ concerts, choir concert and classical music concert were organized.