Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Realizacja prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi formami diagnozy i terapii zaburzeń w zakresie nabywania kompetencji matematycznych

Tytuł projektu: Realizacja prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi formami diagnozy i terapii zaburzeń w nabywaniu kompetencji matematycznych

Beneficjent: NEURODIO SP. Z O.O.

Wartość projektu: 759 381,50 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 629 139,23 zł

Naukowcy też bywają przedsiębiorcami, a ich przedsięwzięcia z pogranicza nauki i biznesu mogą być wspierane przez z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jeden z takich projektów jest realizowany przez toruńską spółkę Neurodio i nazywa się „Realizacja prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi formami diagnozy i terapii zaburzeń w zakresie nabywania kompetencji matematycznych”. Dotyczy on badań nad mózgowym podłożem i rozwojem umiejętności matematycznych u dzieci oraz wypracowania innowacyjnych metod diagnozowania i treningu kompetencji matematycznych. Mówiąc prościej – grupa studentów opracowała grę, dzięki której dzieci uczą się matematyki. Dofinansowanie pozwoliło pomysłodawcom stworzyć w pełni profesjonalny zespół fachowców (psychologów, filozofów, kognitywistów i informatyków). Dzięki funduszom z RPO mogli rozwinąć działalność gospodarczą i ulepszyć grę. O projekcie rozmawialiśmy z właścicielem firmy Mirosławem Manelskim w wywiadzie tygodnia: „Matematyka, gry, dużo frajdy”. Kwota unijnego dofinansowania projektu to 629 139,23 zł


Project title: Implementation of research and development works on modern forms of diagnosis and therapy of disorders in the acquisition of mathematical competence.” 

Beneficiary: NEURODIO SP. Z O.O.

Value of the project: 759 381,50 PLN

Funding from the European Union: 629 139,23 PLN

Scientists also tend to be entrepreneurs, and their projects combining science and business can be supported by the Regional Operational Program of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship for 2014-2020. One such project is implemented by company Neurodio from Toruń and is called „Implementation of research and development works on modern forms of diagnosis and therapy of disorders in the acquisition of mathematical competence.” It concerns research on the brain base and development of mathematical skills in children and the development of innovative methods for diagnosis and training of mathematical competence. In other words, a group of students developed a game that allows children to learn math. Co-financing allowed the originators to create a fully professional team of professionals (psychologists, philosophers, cognitive scientists and IT specialists). Thanks to the RPO funds, they were able to develop their business and improve the game. The amount of EU funding for the project is PLN 629 139.23