Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Program profilaktyki raka jelita grubego dla województwa kujawsko-pomorskiego

Tytuł projektu: Program profilaktyki raka jelita grubego dla województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficjent: CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY

Wartość projektu: 3 895 510,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 311 183,50 zł

Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Należy do tak zwanych chorób cywilizacyjnych – sprzyjają mu siedzący tryb życia, wysoko przetworzona żywność, używki. Rozwija się przez kilkanaście lat, długo nie dając uchwytnych objawów. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, dlatego osobom po 50. roku życia zaleca się regularne badania profilaktyczne. Wcześnie wykryte zmiany w jelicie są niegroźne i łatwo je usunąć podczas badania. Ten program może uratować życie wielu ludziom.

Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. Stosownie do wskazań medycznych, niektóre z tych badań zostaną przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym. W razie potrzeby podczas kolonoskopii zostanie wykonana niewielka interwencja chirurgiczna (polipektomia – usuwanie niedużych niezłośliwych zmian) lub pobrane zostaną wycinki tkanek do badania histopatologicznego. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem tzw obszarów „białych plam” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. „Białe plamy” są to tereny uznane za niewystarczająco objęte profilaktyką nowotworową. Realizacja projektu zakłada objęciem programem zdrowotnym 6300 osób tzn. wykonanie profilaktycznych badań kolonoskopowych u 2100 osób rocznie.


Project title: Program profilaktyki raka jelita grubego dla województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficiary: Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

Value of the project: 3 895 510,00 PLN

Funding from the European Union: 3 311 183,50 PLN

The Regional Operational Program has been financing the regional prevention and early detection program for colorectal cancer, with free colonoscopy, which is dedictated to almost 25,000 people. The research has been implemented in 14 medical facilities selected in the competition for co-financing of medical facilities in the entire region.

Colon cancer is one of the most common forms of malignant tumors that people suffer from. It belongs to the so-called civilization diseases or lifestyle disease which could be a consequence of a sedentary lifestyle, highly processed food, and stimulants. It develops over a dozen years, without giving any symptoms. The risk of falling ill increases with age, therefore, people over 50 years of age are advised to take regular preventive examinations. Early detected lesions in the intestine are harmless and easy to remove during the examination. This program can save many people lives.

Free colonoscopy screening may be used by people at higher risk of colon cancer – aged 50-65, and younger, whose families have previously been diagnosed with this type of disease. According to medical indications, some of these tests will be carried out under general anesthesia. If necessary,
a small surgical intervention (polypectomy – removal of small non-malignant lesions) will be performed during the colonoscopy or tissue sections will be collected for histopathological examination. The project is aimed at people living in the Kuyavian-Pomeranian region, with particular emphasis on so-called „white spots” in the prevention of colorectal cancer. „White spots” are areas considered insufficiently covered by cancer prevention. The implementation of the project assumes the inclusion of 6,300 people in the health program, ie the implementation of prophylactic colonoscopic examinations for 2,100 annualy.