Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2016

Tytuł projektu: Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2016

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wartość projektu: ponad 14,2 mln zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: ponad 3,3 mln zł

Camerimage, Bella Skyway Festival, Bydgoski Festiwal Operowy, festiwal filmowy Tofifest, Europejska Akademia Jazzu – to tylko niektóre imprezy zorganizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Projekt „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę” jest realizowany w ramach działania 4.4 RPO WK-P. Liderem jest samorząd województwa, który wspólnie z partnerami (np. z gminami, organizacjami pozarządowymi) organizuje prestiżowe imprezy o zasięgu międzynarodowym. Co ważne, aby uzyskać środki, partnerzy muszą posiadać wkład własny w wysokości równej kwocie, o którą się ubiegają – zarówno w formie finansowej, jak i w postaci wolontariatu czy umów barterowych. To sprawia, że wsparcie otrzymują wyłącznie przedsięwzięcia najlepiej zorganizowane, gwarantujące najwyższy poziom artystyczny i przyciągające wybitnych twórców, a co za tym idzie – liczną publiczność.

Każdorazowo dotacja może sięgać nawet 1 mln złotych. Przez dwa lata funkcjonowania programu skorzystali z niego twórcy ponad 30 wydarzeń z tak różnych dziedzin jak kino, muzyka, teatr czy sztuki performatywne. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym regionem w Polsce, które na taką skalę wspiera artystów i organizatorów w ramach nowej perspektywy unijnej.

Celem projektu nie jest samo dotowanie wydarzeń kulturalnych, ale szeroko rozumiany rozwój regionalnej gospodarki. Realizowanie dużych i prestiżowych festiwali oznacza bowiem nie tylko znaczną liczbę widzów, także zagranicznych, ale też wzrost zapotrzebowania na usługi związane m.in. z turystyką, gastronomią, transportem czy logistyką w regionie. Takie działania wpływają też pozytywnie na markę regionu.


Project title: Kuyavian-Pomeranian – development through culture 2016

Beneficiary: Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

Value of the project: over 14.2 million PLN

Funding from the European Union: over 3.3 million PLN

Camerimage, Bella Skyway Festival, Bydgoszcz Opera Festival, Tofifest Film Festival, European Jazz Academy – these are just some of the events organized with funding from the means of the Regional Operational Program (ROP). The project „Kuyavian-Pomeranian – development through culture” is being carried out under action 4.4 of the ROP WK-P. The leader is the regional goverment, which together with partners (e.g. with municipalities, non-governmental organizations) organizes prestigious international events. What is important, in order to obtain funds, the partners must have their own contribution equal to the amount they apply for – both in financial form, as well as in the form of volunteering or barter contracts. This means that only the projects organized in the best way ensuring the highest level of artistic value and attracting the outstanding artists and audience are supported. Every time the subsidy can reach even 1 million PLN. During the two years of the program’s operation, it was used by the creators of over 30 events from such diverse fields as cinema, music, theater and performative arts. Kuyavian-Pomeranian is the only region in Poland that supports artists and event organizers on such a scale under the new EU perspective.

The aim of the project is not subsidizing cultural events, but broadly defined the development of regional economy. The implementation of large and prestigious festivals means not only a significant number of viewers, including foreign ones, but also an increase in the demand for services related to, among others with tourism, gastronomy, transport or logistics in the region. Such activities also have a positive impact on the region’s brand.