Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Nadużycia finansowe

Czym są nadużycia?

Nadużycie to nieetyczne, często nielegalne zachowanie, mające na celu osiągnięcie osobistych korzyści, zazwyczaj korzyści finansowych. Jest to celowe działanie bądź zaniedbanie skutkujące osiągnięciem korzyści przez sprawcę lub poniesieniem strat przez ofiarę, dokonane poprzez wprowadzenie w błąd.

Zgodnie z art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich

 1. a) w odniesieniu do wydatków, polegające na:
  • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;
 1. b) w odniesieniu do przychodów, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:
  • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez lub
   w imieniu Wspólnot Europejskich,
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

Nietolerujemy i zwalczamy

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P oraz Instytucje Pośredniczące zaangażowane w realizację RPO WK-P na lata 2014-2020, stosują zasadę:

„zero tolerancji dla nadużyć finansowych”.

W związku z tym, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P oraz instytucje, którym powierzyła ona zadania, zobowiązują się do przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych
na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragną być postrzegane jako przeciwne nadużyciom finansowym w sposobie prowadzenia swojej działalności. Zobowiązania takiego oczekuje się od wszystkich pracowników ww. instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P na lata 2014-2020, jak również od beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu.

Polityka zwalczania nadużyć

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, IZ RPO WK-P we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi zapewnia funkcjonowanie racjonalnego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadza proporcjonalne i skuteczne środki ich zwalczania, podejmując wszelkie niezbędne środki
w celu ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

W celu skutecznego rozwiązania problemu nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P
na lata 2014-2020 wypracowano uporządkowane podejście do zwalczania nadużyć finansowych. Cykl zwalczania nadużyć finansowych składa się z czterech podstawowych elementów:

 • zapobiegania,
 • wykrywania,
 • zgłaszania, ścigania i ochrony sygnalistów,
 • korygowania.

Przyjęta przez IZ RPO WK-P Strategia zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 szczegółowo opisuje ww. zasady: Strategia.pdf

Zgłoś nadużycie

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o możliwości wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużycia finansowego związanego z realizacją RPO WK-P na lata 2014-2020, uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie.

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych prosimy przekazywać:

 • pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Rozwoju Regionalnego

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 • lub w formie mailowej na adres poczty elektronicznej:

naduzycia@kujawsko-pomorskie.pl.

Informacja może zostać przekazana anonimowo, warto jednak podpisać zgłoszenie lub umieścić dane pozwalające na kontakt, pozwoli to osobom weryfikującym przesłane informacje na uzupełnienie wiedzy o elementy, które mogłyby zostać pominięte, a które mogą mieć wpływ na dalszy bieg sprawy. Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam także na poinformowanie Państwa o wynikach czynności wyjaśniających.

Każde zgłoszenie ma charakter poufny i bez względu na to, czy jest ono anonimowe, czy nie, traktujemy je priorytetowo.

Trzeba jednak pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

Ponadto mają Państwo możliwość zgłoszenia nadużycia finansowego do OLAF, czyli Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych:

 1. Zgłoszenie online – report fraud online
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie internetowej) – email OLAF
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:
  European Commission,
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  Investigations & Operations
  B-1049 Brussels, Belgium

Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).
Z OLAF można

Dowiedz się więcej

Dążąc do zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zachęca do zapoznawania się z dokumentami i opracowaniami zamieszczonymi na stronach internetowych:

Wytyczne i rozporządzenia:

Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Konwencja w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Wytyczne KE dot. konfliktu interesów

Opracowania:

Praktyczny przewodnik dla instytucji Zarządzających „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”

Praktyczny przewodnik dla kierowników „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników – opracowanie CBA

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady za rok 2013 „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych”

Ważne strony internetowe