Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Finansowanie

Sposób finansowania programu

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

    Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa kujawsko-pomorskiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61%
  • Europejski Fundusz Społeczny: 24%
  • Wkład krajowy z budżetu państwa: 15%

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia

 

Oś priorytetowa Wsparcie UE (EUR) Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu Fundusz
I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 429 623 387 22,57% EFRR
II. Cyfrowy region 50 169 580 2,64% EFRR
III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 282 225 573 14,83% EFRR
IV. Region przyjazny środowisku 118 698 279 6,24% EFRR
 V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 205 973 078 10,82% EFRR
VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 241 624 704 12,69% EFRR
VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 39 768 991 2,09% EFRR
VIII. Aktywność na rynku pracy 183 554 649 9,64% EFS
IX. Solidarne społeczeństwo 124 636 401 6,55% EFS
X. Innowacyjna edukacja 131 079 539 6,89% EFS
XI. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 36 254 560 1,90% EFS
XII. Pomoc techniczna 59 931 546 3,15% EFS

 

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.
Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.