Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

W ramach projektu powstał budynek przedszkola w miejscowości Jarantowice waz z wyposażeniem przedszkola.Budynek został wybudowany metodą tradycyjną. Obiekt zlokalizowany jest w północnowschodniej części działki o numerze 524 w miejscowości Jarantowice, gmina Ryńsk. Wejścia główne do obiektu znajdują się od strony wschodniej, zachodniej oraz południowej. Obiekt jest budynkiem zwartym na bazie litery T.Powierzchnia użytkowa budynku przedszkola wynosi 263,96 m2.Wykonano przyłącze i instalację wodno-kanalizacyjne, instalację centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni, instalację wentylacji i instalacje elektryczne w tym oświetleniowe. Wokół budynku wykonano utwardzenie terenu kostką betonową.

 

Wybudowany budynek przedszkola umożliwił realizację zadań wychowawczych w celu zapewnienia mieszkańcom wszechstronnego rozwoju i budowy pomyślnej przyszłości. Przyczynił siędo integracji społeczeństwa, kultywowania lokalnych tradycji i historii.

 

Z projektu skorzystała nie tylko Gmina Ryńsk, ale również wychowankowie utworzonego przedszkola, wychowawcy i obsługa placówki.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ryńsk poprzez wybudowanie budynku przeznaczonego na przedszkole.

W wybudowanym obiekcie zapewniono 40 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Produktem realizacji projektu jest:

– Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.

Do horyzontalnych wskaźników produktu zalicza się:

– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Rezultatem realizacji projektu jest:

– Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej – 40 osób,

– Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 40 osób,

– Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 40 osób.

 

Construction of a kindergarten building in Jarantowice

 

               Within the project, an equipped kindergarten building was built in Jarantowice. The building was built using the traditional method. The educational facility is located in the north-eastern part of the plot no. 524 in Jarantowice, Ryńsk commune. The main entrances to the building are located on the eastern, western and southern sides. The building plan is based on the letter T. The usable area of the kindergarten building consists of 263.96 m². During the construction a wide range of finishing work was made, including power connection, water and sewerage system, boiler room, central heating installation, ventilation as well as electrical installations, including a lighting fitting. The area around the building was hardened with concrete cubes surface.

 

               The constructed kindergarten building facilitates carrying out the educational tasks which ensures comprehensive development of a successful future for the commune residents. The building contributes to the community integration and it supports the cultivation of local traditions and local history.

 

The project was beneficial not only for the Ryńsk Commune but also for the pupils of the established kindergarten, its educators and staff.

 

               The main project  goal was to increase access to pre-school education in the Ryńsk Commune by establishing a kindergarten building. The facility provides 40 places for pre-school children.

 

Project product:

– Number of supported pre-school infrastructure facilities – 1 pc.

The horizontal output indicators of the project include:

– Number of facilities adapted to the needs of people with disabilities – 1 pc.

Project results:

– Number of people using the preschool infrastructure covered by support – 40 people,

– Potential of the supported childcare and educational infrastructure – 40 people,

– Number of places in the kindergarten infrastructure – 40 people.