Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Biała księga RPO

Zasada n+3 oznacza, że w przypadku jeśli dany program operacyjny nie rozliczy się ze swoich zobowiązań wobec KE do końca trzeciego roku budżetowego po roku, w którym podjęto to zobowiązanie, wówczas środki takie automatycznie przepadają. Oznacza to bezpowrotną utratę części alokacji. Brzmi to skomplikowanie? Wyjaśnijmy to na prostym przykładzie – jeśli zobowiązanie na rok 2015 (czyli rok n) wynosi 1 mln €, to po trzech latach, czyli w roku 2018, ten 1 mln € musimy rozliczyć z KE. Stąd nazwa zasady n+3. Natomiast jeśli uda nam się rozliczyć tylko 850 tys. €, wówczas o tę różnicę, czyli 150 tys. €, pomniejsza się budżet programu. W przypadku naszego RPO, pierwszy termin rozliczeń wg zasady n+3 przypadał na 31 grudnia 2017 r., gdyż nasz program został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w roku 2014. I na kolejne lata, aż do roku 2023, mamy rozpisany harmonogram minimalnych poziomów środków, z których musimy się z Komisją Europejską rozliczyć.

O tym, jak sobie poradziliśmy z osiągnięciem celów n+3 w roku 2017, można przeczytać tutaj.

Informacja o realizacji celu n+3 w roku 2018 znajduje się tutaj.

Natomiast informacja o realizacji celu n+3 w roku 2019 znajduje się tutaj.

 Stan realizacji celów n+3 w tym roku prezentuje poniższy wykres:

Realizacja certyfikacji [%] RPO WK-P + prognoza w 2020 r.

Ramy wykonania i rezerwa wykonania to trochę inny mechanizm. Ramy wykonania to po prostu konkretne cele, wyrażone wskaźnikami (jak liczba zmodernizowanych placówek oświaty czy liczba utworzonych miejsc w żłobkach), które musimy osiągnąć na koniec roku 2018 i na koniec  roku 2023. A rezerwa wykonania to zamrożone w tej chwili środki naszego programu, które będziemy mogli uruchomić dopiero wtedy, kiedy osiągniemy sukces w realizacji wspomnianych powyżej wskaźników. Istotna różnica między tym mechanizmem, a opisaną wcześniej zasadą n+3 polega na tym, że nieosiągnięcie części wskaźników nie oznacza utraty środków dla regionu – pieniądze te zmienią co najwyżej swoje przeznaczenie i zostaną przesunięte na te obszary w obrębie RPO WK-P, które zrealizują swoje cele do końca roku 2018.

Materiał o realizacji celów pośrednich ram wykonania znajdą Państwo tutaj.

Można sobie postawić pytanie czy takie mechanizmy jak zasada n+3 czy ramy wykonania są potrzebne? Na pewno działają one mobilizująco na wszystkich, którzy odpowiedzialnie podchodzą do zarządzania funduszami. Ale czy stanowią one zagrożenie dla regionu w postaci utraty środków? Mamy nadzieję, że dane, które prezentujemy Państwu na tej stronie, świadczą o tym, że takie zagrożenie absolutnie nie istnieje.

W materiałach, które znajdą Państwo na tej stronie pojawi się zapewne wiele słów, których znaczenie nie jest wcale oczywiste. W tym celu przybliżymy Państwu kilka najważniejszych pojęć:

– kontraktacja – to po prostu wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Najczęściej przedstawia się ją jako liczbę (np. kontraktacja w RPO wynosi 500 mln zł – oznacza tylko tyle, że łączna wartość wszystkich podpisanych umów w RPO to właśnie 500 mln zł) albo procent (np. Kontraktacja w RPO przekroczyła 50%  – oznacza, że łączna wartość wszystkich podpisanych umów w programie stanowi już 50% całego dostępnego w RPO budżetu).

– alokacja – to suma wszystkich dostępnych pieniędzy na jakiś cel. Najczęściej mówimy o alokacji w konkretnym konkursie lub o alokacji całego programu (np. Alokacja RPO WK-P wynosi 1 903 540 287 € – oznacza, że takimi pieniędzmi dysponujemy w naszym programie).

– certyfikacja – to proces rozliczania się z Komisją Europejską z wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów unijnych. Wydatki te zanim zostaną rozliczone podlegają weryfikacji i kontroli przez pracowników urzędu oraz inne podmioty do tego uprawnione. Wartość rozliczonych z KE wydatków jest odnoszona do wartości całkowitej programu i prezentowana jako % wykonania zobowiązań wobec KE. Do końca 2020 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązane jest rozliczyć 34,5% całkowitej wartości programu.

Poniżej przedstawiamy postępy w realizacji RPO WK-P w zakresie:

– kontraktacji:

Wykresy - Wartość zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji w podziale na fundusze w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - stan na 30.06.2020r. oraz Wartość zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji w podziale na osie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - stan na 30.06.2020r.

-umowy podpisane EFRR

-umowy podpisane EFS

-stan wdrażania EFRR

-stan wdrażania EFS

-umowy oczekujące na podpis EFRR

-umowy oczekujące na podpis EFS

– płatności: